vodilna slika

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Število članov: 30 (29 + predstavnik romske skupnosti)
Na lokalnih volitvah 2018 so bili izvoljeni naslednji svetniki:

Lista Gregorja Macedonija

ZZD - Zveza za Dolenjsko

SDS - Slovenska demokratska stranka

GAS - Gospodarsko aktivna stranka

Solidarnost

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

SLS - Slovenska ljudska stranka

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Socialni demokrati

Dobra država

Predstavnik romske skupnosti

SNS - Slovenska nacionalna stranka


 

Pristojnosti občinskega sveta

Izvleček iz Statuta Mestne občine Novo mesto

16. člen

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.