vodilna slika

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Skupna občinska uprava občin Dolenjske obvešča, da je z namenom zmanjševanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID 19) možno poslovanje v času uradnih ur le preko ostalih komunikacijskih kanalov:  

• telefonska številka: 07 39 39 270 

• uradni elektronski naslov: souod@novomesto.si

• elektronske vloge

Zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 vlog ne sprejemajo v poslovnih prostorih organa. Vloge, ki so dostopne tudi na spletni strani, oddate po elektronski poti na souod@novomesto.si oziroma preko pošte na naslov: Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova 1, 8000 Novo mesto.

Prav tako vse stranke obveščajo, da za čas epidemije s COVID-19 v poslovnih prostorih ni možnega pregleda dokumentov. Zahtevane fotokopije dokumentov bodo stranke prejele po pošti.

Na vsa vprašanja in vloge vam bodo odgovorili.  

 

Osnovni podatki o Skupni občinski upravi Dolenjske

Sedež: Germova 4, 8000 Novo mesto

Izpostava Trebnje: Goliev trg 9, 8210 Trebnje

 

Vodja SOU OD:

Brigita Železnik, vodja organa - direktor skupne uprave

Telefon: 07 39 39 270

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Anja Dragan

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
SOU OD, Germova 4, 8000 Novo mesto

07 39 39 266

anja.dragan@novomesto.si 

 

Dežurna številka redarstva: 031 390 401

e-mail: souod@novomesto.si

matična številka: 2516314000

davčna številka: 35214767

Številka civilne zaščite in požarnega varstva: 031 353 296 

 

Uradne ure na sedežu organa so na lokaciji Germova 4:

ponedeljek: od 9.00 do 11.00

sreda: od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00

petek: od 9.00 do 11.00

 

Uradne ure v Izpostavi Trebnje so:

ponedeljek: od 9.00 do 11.00

sreda: od 9.00 do 11.00  in od 15.00 do 17.00

 

Prek telefona in elektronskih medijev so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas:

ponedeljek, torek: od 8.00 do 15.00

sreda: od 8.00 do 17.00

četrtek, petek: od 8.00 do 14.00

 

Predstavitev organa

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljnjem besedilu: SOU OD) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske (Uradni list RS, št. 56/2019) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Občine ustanoviteljice SOU OD so Mestna občina Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Mirna.

Temeljno poslanstvo SOU OD je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU OD prenesle v SOU OD. Cilj SOU OD je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU OD si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

MEDOBČINSKO REDARSTVO - predstavitveni katalog.docx

Delovna področja

Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

Predpisi, ki jih nadzira Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo, so objavljeni na povezavi.

Prijava/pobuda nepravilnosti Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu je objavljena na povezavi.

Pravna služba

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU OD in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU OD glede na njihove potrebe.

Urejanje prometa

Naloge na področju urejanja prometa so sodelovanje pri pripravi programskih usmeritev na področju urejanja prometa, določitev prometnih ureditev ter sodelovanje glede umestitve prometnega režima v prostor, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem področju, sodelovanje pri pripravi obč. predpisov za strokovno področje ter vodenje upravnih postopkov na področju prometa.

 

Vloge na področju prometa so objavljeni na povezavi.

 

Parkirni režim v Občini Trebnje.pdf

 

Civilna zaščita in požarno varstvo

SOU OD bo za vse občine ustanoviteljice SOU OD izvajala upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.

Dokumenti na področju civilne zaščite in požarnega varstva so objavljeni na povezavi Dokumenti.

 

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku SOUOD.pdf

Več o varstvu osebnih podatkov je dostopnih na povezavi

Katalog informacij javnega značaja SOU

 

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 270 /
dežurna številka parkirne hiše 031 211 293 /
dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva 031 353 296 /
dežurna številka redarstva 031 390 401 /
GRMOVŠEK Katarina vodja medobčinskega redarstva /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) /
AJDIČ Matjaž koordinator VII/1 - pripravnik /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
GOLIĆ Klara strokovna sodelavka VII/1 - za civilno zaščito /
HAHN Saša višja svetovalka za pravne zadeve /
HVALA Judita inšpektorica /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KOSTAJNŠEK David višji občinski redar /
KOVAČ Denis občinski redar /
MEDVED Jože občinski redar /
MERVAR Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOČAR Sebastjan strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa /
ŠEPETAVC Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
ŠTRUKELJ Karmen občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica /