vodilna slika

Vloge

Dragi občani in občanke!

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo po posameznih uradih v mestni upravi Mestne občine Novo mesto. Za vsa dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo prek telefonske številke 07 39 39 289 ali na sedežu občinske uprave.

Postopek oddaje obrazcev

Izpolnjen obrazec pošljite na:

Za elektronsko oddajo vloge, ki jo je potrebno elektronsko podpisati, potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in naslov elektronske pošte. Ob oddaji e-vloge se samodejno odpre začasen varen elektronski predal, vse potrebne informacije za dostop do predala pa prejmete po običajni elektronski pošti.

Več informacij za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila najdete na spletni strani e-UPRAVE RS:

Uradne ure Sprejemne pisarne – blagajne Mestne občine Novo mesto

ponedeljek: 8.00-15.00 
sreda: 8.00-17.00 
petek: 8.00-14.00 

 

Vloge in obrazci po uradih 


Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Urad za družbene dejavnosti

 • Vloga za dovolitev prekopa pokojnika – Pokopališča – 35403
 • Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto – Starševsko varstvo in družinski prejemki – 121
 • Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto

Urad za finance in splošne zadeve

Urad za prostor in razvoj

 • Oddelek za okolje in prostor

 • Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča - Namenska raba in lokacijska informacija o pogojih za spreminjanje meje parcele - 3510
 • Vloga za izdajo mnenja (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev – Določitev projektnih pogojev – 3511
 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom – Okolje – 354
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih – Namenska raba in lokacijska informacija – 3510
 • Vloga za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – Strategija prostorskega razvoja – 3500
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora – 350
 • Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele – Geodetske zadeve – 353
 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte) – 3512
 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Oddelek za premoženjske zadeve

 • Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka – Komunalni prispevek – 35401
 • Vloga za preveritev višine najemnine – Znižanja najemnine – 3522
 • Vloga za izdajo odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o vpisu v register upravnikov – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Novo mesto in sprememb o odmeri – Obdavčitve premoženja – 422
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Najemna pogodba za poslovne in upravne prostore – 3521
 • Vloga za najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem – 478
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice – Zemljiškoknjižne zadeve – 712
 • Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije – Gostinstvo – 321
 • Vloga za ponudbo za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) – Promet s kulturno dediščino – 624
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine – Pogodbe in druge odločitve povezane z upravljanjem in razpolaganjem premoženja – 4781
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode – Vodovod – 35404
 • Vloga za nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti – 478
 • Vloga za odmero takse za oglaševanje
 • Vloga za občasno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Oddelek za promet in mobilnost

 • Vloga za izdajo dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke – Vode – 355 (Oddelek za premoženjske zadeveold - Oddelek za promet in mobilnostnew)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM – Cestni promet in infrastruktura – 371 (Oddelek za promet in mobilnostold - Oddelek za promet in mobilnostnew)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712 (Oddelek za promet in mobilnostold - Oddelek za promet in mobilnostnew)
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje – Dovolilnice v cestnem prometu – 3713
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča – Dovolilnice v cestnem prometu – 3713
 • Vloga za izdajo dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt/prekop cest – Soglasja za enostavne objekte in za ostale posege – 3513
 • Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del ob občinski cesti
 • Vloga za izdajo odločbe, dovoljenja za dostavo v mestno jedro