Vloge

Spodaj najdete vse obrazce, razdeljene po posameznih uradih. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov

Medobčinski inšpektorat

Urad za prostor in razvoj

 • Ponudba za prodajo nepremičnine 433.80 KB (pdf)
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve 193.97 KB (pdf)
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča in potrdila o pogojih za parcelacijo stavbnih zemljišč 162.26 KB (pdf)
 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektovoziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 155.96 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za brezplačno parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča v času prenove le tega 346.15 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 345.80 KB (pdf)
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 344.67 KB (pdf)
 • Vloga za zakup parkirnega prostora v parkirni hiši na Novem trgu v Novem mestu 49.10 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za nezahtevne, enostavne objekte in za prekop ceste 165.18 KB (pdf)
 • Izdaja projektnih pogojev / soglasja k projektni dokumentaciji 156.43 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 300.73 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 222.22 KB (pdf)
 • Izdaja drugih soglasij s področja prometa 259.29 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti 321.72 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro 180.77 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za ureditev avtobusnega postajališča 184.14 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto 181.37 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti 182.35 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za postavitev, odstranitev, zamenjavo prometne signalizacije 181.19 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 257.58 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plaketiranje in obveščanje 298.14 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odnero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 331.78 KB (pdf)
 • Sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 245.92 KB (pdf)
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 193.38 KB (pdf)
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 183.99 KB (pdf)
 • Brezplačna uporaba nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 184.38 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF 164.14 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom 259.56 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 163.52 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 165.99 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 166.79 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Metne občine Novo mesto
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij