vodilna slika

Vloge

Dragi občani in občanke!

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo po posameznih uradih v mestni upravi Mestne občine Novo mesto. Za vsa dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo prek telefonske številke 07 39 39 289 ali na sedežu občinske uprave.

Postopek oddaje e-vlog

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) ponujamo občanom oddajo pravih elektronskih vlog, ki se od PDF oziroma Word obrazcev razlikujejo, da pripravljene obrazce izpolnite kar v internetnem brskalniku in ga v sprejemno pisarno oddate s klikom na gumb »Pošlji«. Za njihovo uporabo boste potrebovali DIGITALNO POTRDILO, ki bo upravnemu organu dokazalo, da ste vlogo oddali vi. Če digitalnega potrdila še nimate, so navodila za pridobitev na tej povezavi: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje. Osebe starejše od 15 let lahko potrdilo pridobijo brezplačno z oddajo predpisanega obrazca na Upravni enoti Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto omogoča oddajo izbranih elektronskih vlog:

Postopek oddaje PDF ali Word obrazcev

Izpolnjen obrazec pošljite na:

Skupna občinska uprava občina Dolenjske stranke obvešča, da se lahko na termin za vložitev vloge ali drugo upravno storitev naročite:  

 • po telefonu na številki: 07 39 39 270,
 • preko elektronske pošte: souod@novomesto.si 
 • preko navadne pošte na naslov: Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova 1, 8000 Novo mesto

  (za naročanje preko elektronske pošte in navadne pošte vam predlagamo, da v sporočilo napišite svoje ime in priimek, za kakšen dokument oziroma postopek se želite naročiti in svoje kontaktne podatke - telefonsko številko).

Uradne ure Sprejemne pisarne – blagajne Mestne občine Novo mesto

ponedeljek: 8.00-15.00 
sreda: 8.00-17.00 
petek: 8.00-14.00 

 

Vloge in obrazci po uradih 


Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Urad za družbene dejavnosti

Urad za finance in splošne zadeve

Urad za prostor in razvoj

 • Oddelek za investicije

 • Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto za leto 2022
 • Oddelek za okolje in prostor

 • Vloga za izdajo lokacijske informacije - 3510
 • Vloga za prijavo začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta
 • Vloga za izdajo pogojev za izvedbo posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni predpisano
 • Vloga za izdajo mnenja (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev – Določitev projektnih pogojev – 3511
 • Vloga za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – Strategija prostorskega razvoja – 3500
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora – 350
 • Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele – Geodetske zadeve – 353
 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte) – 3512
 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Oddelek za premoženjske zadeve

 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom – Okolje – 354
 • Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka – Komunalni prispevek – 35401
 • Vloga za preveritev višine najemnine – Znižanja najemnine – 3522
 • Vloga za izdajo odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o vpisu v register upravnikov – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Novo mesto in sprememb o odmeri – Obdavčitve premoženja – 422
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Najemna pogodba za poslovne in upravne prostore – 3521
 • Vloga za najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem – 478
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice – Zemljiškoknjižne zadeve – 712
 • Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije – Gostinstvo – 321
 • Vloga za ponudbo za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) – Promet s kulturno dediščino – 624
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine – Pogodbe in druge odločitve povezane z upravljanjem in razpolaganjem premoženja – 4781
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode – Vodovod – 35404
 • Vloga za nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti – 478
 • Vloga za odmero takse za oglaševanje
 • Vloga za občasno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Oddelek za promet in mobilnost

 • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje (pridobitev parkirne dovolilnice)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke – Vode – 355 (Oddelek za promet in mobilnostold - Oddelek za promet in mobilnostnew)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM – Cestni promet in infrastruktura – 371 (Oddelek za promet in mobilnostold - Oddelek za promet in mobilnostnew)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt/prekop cest (samo za kategorizirane ceste) – Soglasja za enostavne objekte in za ostale posege – 3513
 • Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del ob občinski cesti
 • Vloga za izdajo odločbe, dovoljenja za dostavo v mestno jedro