vodilna slika

Vloge

Spodaj najdete vse obrazce, razdeljene po posameznih uradih. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov

 

Za elektronsko oddajo vloge, ki jo je potrebno elektronsko podpisati, potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in naslov elektronske pošte.
Več informacij za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila najdete na spletni strani e-UPRAVE RS (https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje).
Ob oddaji e-vloge se samodejno odpre začasen varen elektronski predal, vse potrebne informacije za dostop do predala pa prejmete po običajni elektronski pošti.

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

 • Obrazec prijave kršitve 82,34 KB (docx)
 • Vloga za dostop do informacij javnega značaja 298,89 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo drugih soglasij za področje prometa
 • Vloga za izdajo odločbe za postavitev, odstranitev ali zamenjavo prometne signalizacije
 • Vloga za izdajo odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro
 • Vloga za izdajo odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti
 • Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti
 • Vloga za izdajo soglasja za ureditev avtobusnega postajališča

Urad za družbene dejavnosti

Urad za prostor in razvoj

 • 3510 - Namenska raba in lokacijska informacija - Potrdilo o namenski rabi zemljišča in potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele 327,61 KB (pdf)
 • 3712 – Zapore cest – Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javnih parkirnih prostorov 232,47 KB (pdf)
 • Vloga za oprostitev plačila najemnine za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto zaradi prepovedi ponujanja ali prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom za čas od 16. 3. do 30. 4. 2020 257,50 KB (doc)
 • 3713 – Dovolilnice v cestnem prometu – Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 503,54 KB (pdf)
 • 3713 – Dovolilnice v cestnem prometu – Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 502,18 KB (pdf)
 • 3521 – Najemna pogodba za poslovne in upravne prostore – Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 905,70 KB (pdf)
 • 712 – Zemljiškoknjižne zadeve – Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 390,31 KB (pdf)
 • 4781 – Pogodbe in druge odločitve povezane z upravljanjem in razpolaganjem premoženja – Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine 164,03 KB (pdf)
 • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička (oziroma nezmožnosti povečanja premoženja) kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove Glavnega trga od 1.1.2018 do 30.6.2018 294,75 KB (pdf)
 • 3512 – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – Zahteva za izdajo mnenja 834,70 KB (pdf)
 • 3511 – Določitev projektnih pogojev – Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
 • 3513 – Soglasja za enostavne objekte in za ostale posege – Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt - prekop cest
 • 624 – Promet s kulturno dediščino – Ponudba za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice)
 • 350 – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora – Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve 189,42 KB (pdf)
 • 3510 – Namenska raba in lokacijska informacija – Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
 • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi prenove mestnega jedra_18.9.17-31.12.17 653,48 KB (pdf)
 • 355 – Vode – Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 293,68 KB (pdf)
 • 371 – Cestni promet in infrastruktura – Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 217,01 KB (pdf)
 • 35402 – Javna razsvetljava – Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 251,55 KB (pdf)
 • 428 – Plakatiranje – Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plakatiranje in obveščanje 291,15 KB (pdf)
 • 427 – Uporaba javnih površin – Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 324,00 KB (pdf)
 • 478 – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem – Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 179,67 KB (pdf)
 • 354 – Okolje – Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom
 • 35401 – Komunalni prispevek – Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • 352 – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 159,68 KB (pdf)
 • 352 – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 162,10 KB (pdf)
 • 3522 – Znižanja najemnine – Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 162,88 KB (pdf)
 • 352 – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • 422 – Obdavčitve premoženja – Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • 3500 – Strategija prostorskega razvoja – Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
 • 321 – Gostinstvo – Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • 3712 – Zapore cest – Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • 353 – Geodetske zadeve – Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
 • 492 – Druge odškodnine in zahtevki – Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove Glavnega trga od 1.7.2018 do 31.12.2018
 • 35404 – Vodovod – Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode
 • 428 – Plakatiranje – Vloga za odmero takse za oglaševanje