vodilna slika

Vloge

Dragi občani in občanke!

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo po posameznih uradih v mestni upravi Mestne občine Novo mesto. Za vsa dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo prek telefonske številke 07 39 39 289 ali na sedežu občinske uprave.

Postopek oddaje e-vlog

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) ponujamo občanom oddajo pravih elektronskih vlog, ki se od PDF oziroma Word obrazcev razlikujejo, da pripravljene obrazce izpolnite kar v internetnem brskalniku in ga v sprejemno pisarno oddate s klikom na gumb »Pošlji«.

Za njihovo uporabo boste potrebovali enega izmed naslednjih načinov prijave oziroma identifikacije:

 • Osebna izkaznica s čitalnikom kartic;
 • smsPASS;
 • Kvalificirano potrdilo;
 • Halcom One;
 • Rekono.

Mestna občina Novo mesto omogoča oddajo izbranih elektronskih vlog:

Elektronska vloga – splošno sporočilo občinski upravi/dopolnitev vloge

Elektronska vloga splošnega sporočila organu oziroma dopolnitev vloge: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3645

Postopek oddaje PDF ali Word obrazcev

Izpolnjen obrazec pošljite na:

Skupna občinska uprava občina Dolenjske stranke obvešča, da se lahko na termin za vložitev vloge ali drugo upravno storitev naročite:  

 • po telefonu na številki: 07 39 39 270,
 • preko elektronske pošte: souod@novomesto.si 
 • preko navadne pošte na naslov: Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova 1, 8000 Novo mesto

  (za naročanje preko elektronske pošte in navadne pošte vam predlagamo, da v sporočilo napišite svoje ime in priimek, za kakšen dokument oziroma postopek se želite naročiti in svoje kontaktne podatke - telefonsko številko).

Uradne ure Sprejemne pisarne – blagajne Mestne občine Novo mesto

ponedeljek: 8.00-15.00 
sreda: 8.00-17.00 
petek: 8.00-14.00 

 

Vloge in obrazci po uradih 


Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Urad za družbene dejavnosti

 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov
 • Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto – Starševsko varstvo in družinski prejemki – 121
 • Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto

Urad za finance in splošne zadeve

Urad za prostor in razvoj

 • Oddelek za investicije

 • Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto za leto 2022
 • Oddelek za okolje in prostor

 • Vloga za izdajo lokacijske informacije - 3510
 • Vloga za prijavo začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta
 • Vloga za izdajo pogojev za izvedbo posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni predpisano
 • Vloga za izdajo mnenja (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev – Določitev projektnih pogojev – 3511
 • Vloga za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – Strategija prostorskega razvoja – 3500
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora – 350
 • Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele – Geodetske zadeve – 353
 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte) – 3512
 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Oddelek za premoženjske zadeve

 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom – Okolje – 354
 • Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka – Komunalni prispevek – 35401
 • Vloga za preveritev višine najemnine – Znižanja najemnine – 3522
 • Vloga za izdajo odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o vpisu v register upravnikov – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Novo mesto in sprememb o odmeri – Obdavčitve premoženja – 422
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Najemna pogodba za poslovne in upravne prostore – 3521
 • Vloga za najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem – 478
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice – Zemljiškoknjižne zadeve – 712
 • Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije – Gostinstvo – 321
 • Vloga za ponudbo za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) – Promet s kulturno dediščino – 624
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine – Pogodbe in druge odločitve povezane z upravljanjem in razpolaganjem premoženja – 4781
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode – Vodovod – 35404
 • Vloga za nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti – 478
 • Vloga za odmero takse za oglaševanje
 • Vloga za občasno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Oddelek za promet in mobilnost

 • Vloga za izdajo odločbe, dovoljenja za dostavo v mestno jedro
 • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje (pridobitev parkirne dovolilnice)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke – Vode – 355 (Oddelek za promet in mobilnostold - Oddelek za promet in mobilnostnew)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM – Cestni promet in infrastruktura – 371 (Oddelek za promet in mobilnostold - Oddelek za promet in mobilnostnew)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt/prekop cest (samo za kategorizirane ceste) – Soglasja za enostavne objekte in za ostale posege – 3513
 • Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del ob občinski cesti