Vloge

Spodaj najdete vse obrazce, razdeljene po posameznih uradih. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

 • Obrazec prijave kršitve 82,34 KB (docx)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javnih parkirnih prostorov 232,47 KB (pdf)
 • Vloga za dostop do informacij javnega značaja 298,89 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo drugih soglasij za področje prometa
 • Vloga za izdajo odločbe za postavitev, odstranitev ali zamenjavo prometne signalizacije
 • Vloga za izdajo odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro
 • Vloga za izdajo odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti
 • Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti
 • Vloga za izdajo soglasja za ureditev avtobusnega postajališča

Urad za družbene dejavnosti

Urad za finance in splošne zadeve

Urad za prostor in razvoj

 • Vloga za oprostitev plačila najemnine za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto zaradi prepovedi ponujanja ali prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom za čas od 16. 3. do 30. 4. 2020 257,50 KB (doc)
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 503,54 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 502,18 KB (pdf)
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 905,70 KB (pdf)
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 390,31 KB (pdf)
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine 164,03 KB (pdf)
 • Priloga 6 - Dokumentacija za pridobitev GD za nezahtevne objekte 753,04 KB (pdf)
 • Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja 834,70 KB (pdf)
 • Priloga 8 - Zahteva za izdajo projektnih pogojev 860,57 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt - prekop cest 1,21 MB (pdf)
 • Ponudba za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) 423,63 KB (pdf)
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve 189,42 KB (pdf)
 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektovoziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 152,31 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 293,68 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 217,01 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 251,55 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plaketiranje in obveščanje 291,15 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 324,00 KB (pdf)
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 188,85 KB (pdf)
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 179,67 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF 160,29 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom 253,48 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 159,68 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 162,10 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 162,88 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
 • Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode
 • Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za 2020
 • Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za 2021