vodilna slika

Program razvoja podeželja

datum: 31. 08. 2020

Ponosni smo, da v sklopu Programa razvoja podeželja sodelujemo pri dveh tekočih projektih, katerih cilj je bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kakovost življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju.

Projekta, ki ta trenutek potekata sta:

  • Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje
  • Podkev za srečo

Program razvoja podeželja Republike Slovenije je potrjen s strani Evropske komisije.

Odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Nacionalne prednostne naloge so prispevale k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v pravnih aktih EU. 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni

Naziv projekta: OJE/Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Strateški cilj: Bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju.

Ukrep: 2.B Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih

Nosilec operacije: Komunala Novo mesto d. o. o.

Ostali partnerji v operaciji: Mestna občina Novo mesto, Osnovna šola Center Novo mesto, Društvo Rokoroki, so.p., Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Opis in aktivnosti v projektu (kratko): Namen projekta je dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. Dolgoročna korist bo neposredno za prebivalce z revitalizacijo vaških središč, zmanjševanjem onesnaževanja in ekološko osveščenostjo, posredno pa tudi vpliv na razvoj zelenega turizma. Hkrati bo projekt pripomogel k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja novost na obravnavanem podeželskem območju. Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih na pilotnem podeželskem območju Mestne občine Novo mesto, postavitev zbirnih posod (200 L) v vaških središčih in ekoloških otokih na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja. V ostalih občinah bodo izvedeni animacijski in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila ob zaključku projekta.

Rezultati: Vsaka urejena površina v vaškem jedru pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj jedra, s tem pa na socializacijo prebivalcev. Javno odlaganje odpadnega jedilnega olja v urejene površine - ulične zbirne posode krepi zavest o pomenu varovanja okolja. Predvsem so za to dovzetni mladi in predstavniki ranljivih skupin, ki se jih na takšen način še dodatno stimulira. Nadalje se z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. S promocijami, delavnicami in animacijskimi dogodki bomo informirali prebivalce o pozitivnih rezultatih recikliranja odpadnega jedilnega olja za povečanje dolgoročne kakovosti njihovega življenja in ohranjanje narave.

Cilji projekta: Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na podeželskem upravičenem območju operacije. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava.

Sofinancirana sredstva partnerja MONM: 3.139,65

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o projektu najdete na povezavi.

Ostale povezave:

 


 

Naziv projekta:  PODKEV ZA SREČO

Nosilec operacije:  Mestna občina Novo mesto

Ostali partnerji v operaciji: 

•             Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto,

•             Martinovič Teja s.p.

•             Šola jahanja Tanja Grubačevič Barbo s.p.

 

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):

Operacija bo izvedena v dveh fazah.

V 1. fazi bo nosilec operacije uredil 2 toaletna objekta, malo čistilno napravo, učilnico na prostem, tri pogostitvene prostore, doživljajski park, dve učni poti in nabavil prenosni FM sistem za gluhe in naglušne s čimer bodo postavljeni temelji za 2. fazo, ki zajemajo izvedbo delavnic za mlade, slepe in slabovidne ter druge osebe s posebnimi potrebami.

 

Cilj(i) projekta:

Strateški cilj je ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi:

 - ustvariti pogoje za večjo vključenost mladih, slepih in slabovidnih ter drugih oseb s posebnimi potrebami v naravo,

- ustvariti boljše pogoje za vključenost mladih, slepih in slabovidnih ter drugih oseb s posebnimi potrebami v programe jahanja - rekreacijsko in terapevtsko,

- ustvariti pogoje za terensko učno spoznavanje živalstva in rastlinstva na območju konjeniškega centra Češča vas z dolino Temenice (konji, ovce, koze, mačke, ptice, bobri, drevesa).

 

Pričakovani rezultati operacije:

1- Neposredni učinek operacije je, da bodo slepi in slabovidni poleg jahanja konj na delavnici preverjali in ugotavljali katere spremembe učne poti so potrebne, da jo lahko nato prehodijo samostojno. Obe učni poti bosta namenjeni vsej populaciji, ki ju bodo premagovali bodisi peš bodisi na konju z vodnikom. Na konju bodo učno pot zmožni opraviti tudi druge osebe s posebnimi potrebami.

2- Postaviti tipni zemljevid in opraviti načrt dostopnosti za slepe in slabovidne na tem območju.

3- Nabava prenosnih FM sprejemnikov za komunikacijo za gluhe in naglušne osebe (npr. z voditeljem konja, za manjše skupine ali individualno uporabo za preživljanje prostega časa na območju).

4- Izboljšanje pogojev območja z dodano infrastrukturo, da postane privlačna destinacija za obisk narave in izkustveno učenje.

5- Zagotovljena možnost nadgradnje obstoječih programov jahanja.

6- Oživljanje območja s privlačnima in zanimivima učnima potema primernima tudi za večje število oseb, s postavitvijo Doživljajskega parka za razvoj motoričnih in senzoričnih sposobnosti, učilnice na prostem,  pogostitvenih prostorov, kar bo omogočalo za naravo varno in za ljudi prijetno preživljanje prostega časa in izvedbo prireditev. Še posebej bo zanimivo za obisk slepih in slabovidnih ter drugih oseb s posebnimi potrebami.

 

Inovativnost operacije:

Inovativnost operacije so dogodki, ki se bodo izvedli z namenom približati naravno okolje slepim in slabovidnim, invalidom, gluhim in naglušnim ter mladim skozi živalski in rastlinski svet. Področij narave, kjer bi lahko slepi in slabovidni samostojno prehodili pot v naravi je izredno malo (v celotni Sloveniji vemo za samo dve taki območji), možnosti terapevtskega jahanja pa tudi skoraj ni.

Trajanje projekta:   1. 1. 2021 do 1. 12. 2021

Celotna vrednost projekta: 141.857,99 eur

Vrednost sofinanciranja partnerja: 79.758,19 eur
 

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
LAS Dolenjska in Bela krajina

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni

nazaj