vodilna slika

Program razvoja podeželja

datum: 31. 08. 2020

Ponosni smo, da v sklopu Programa razvoja podeželja sodelujemo pri tekočih projektih, katerih cilj je bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kakovost življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju.

Projekti so:

 • Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje
 • Podkev za srečo
 • Socialna aktivacija: S kolesom na podeželje
 • Dolenjska podeželska tržnica

Program razvoja podeželja Republike Slovenije je potrjen s strani Evropske komisije.

Odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Nacionalne prednostne naloge so prispevale k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v pravnih aktih EU. 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni

 

Naziv projekta: OJE/Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Strateški cilj: Bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju.

Ukrep: 2.B Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih

Nosilec operacije: Komunala Novo mesto d. o. o.

Ostali partnerji v operaciji: Mestna občina Novo mesto, Osnovna šola Center Novo mesto, Društvo Rokoroki, so.p., Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Opis in aktivnosti v projektu (kratko): Namen projekta je dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. Dolgoročna korist bo neposredno za prebivalce z revitalizacijo vaških središč, zmanjševanjem onesnaževanja in ekološko osveščenostjo, posredno pa tudi vpliv na razvoj zelenega turizma. Hkrati bo projekt pripomogel k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja novost na obravnavanem podeželskem območju. Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih na pilotnem podeželskem območju Mestne občine Novo mesto, postavitev zbirnih posod (200 L) v vaških središčih in ekoloških otokih na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja. V ostalih občinah bodo izvedeni animacijski in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila ob zaključku projekta.

Rezultati: Vsaka urejena površina v vaškem jedru pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj jedra, s tem pa na socializacijo prebivalcev. Javno odlaganje odpadnega jedilnega olja v urejene površine - ulične zbirne posode krepi zavest o pomenu varovanja okolja. Predvsem so za to dovzetni mladi in predstavniki ranljivih skupin, ki se jih na takšen način še dodatno stimulira. Nadalje se z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. S promocijami, delavnicami in animacijskimi dogodki bomo informirali prebivalce o pozitivnih rezultatih recikliranja odpadnega jedilnega olja za povečanje dolgoročne kakovosti njihovega življenja in ohranjanje narave.

Cilji projekta: Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na podeželskem upravičenem območju operacije. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava.

Sofinancirana sredstva partnerja MONM: 3.139,65

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o projektu najdete na povezavi.

Ostale povezave:

 


 

Naziv projekta:  PODKEV ZA SREČO

Nosilec operacije:  Mestna občina Novo mesto

Ostali partnerji v operaciji: 

•             Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto,

•             Martinovič Teja s.p.

•             Šola jahanja Tanja Grubačevič Barbo s.p.

 

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):

Operacija bo izvedena v dveh fazah.

V 1. fazi bo nosilec operacije uredil 2 toaletna objekta, malo čistilno napravo, učilnico na prostem, tri pogostitvene prostore, doživljajski park, dve učni poti in nabavil prenosni FM sistem za gluhe in naglušne s čimer bodo postavljeni temelji za 2. fazo, ki zajemajo izvedbo delavnic za mlade, slepe in slabovidne ter druge osebe s posebnimi potrebami.

 

Cilj(i) projekta:

Strateški cilj je ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi:

 - ustvariti pogoje za večjo vključenost mladih, slepih in slabovidnih ter drugih oseb s posebnimi potrebami v naravo,

- ustvariti boljše pogoje za vključenost mladih, slepih in slabovidnih ter drugih oseb s posebnimi potrebami v programe jahanja - rekreacijsko in terapevtsko,

- ustvariti pogoje za terensko učno spoznavanje živalstva in rastlinstva na območju konjeniškega centra Češča vas z dolino Temenice (konji, ovce, koze, mačke, ptice, bobri, drevesa).

 

Pričakovani rezultati operacije:

1- Neposredni učinek operacije je, da bodo slepi in slabovidni poleg jahanja konj na delavnici preverjali in ugotavljali katere spremembe učne poti so potrebne, da jo lahko nato prehodijo samostojno. Obe učni poti bosta namenjeni vsej populaciji, ki ju bodo premagovali bodisi peš bodisi na konju z vodnikom. Na konju bodo učno pot zmožni opraviti tudi druge osebe s posebnimi potrebami.

2- Postaviti tipni zemljevid in opraviti načrt dostopnosti za slepe in slabovidne na tem območju.

3- Nabava prenosnih FM sprejemnikov za komunikacijo za gluhe in naglušne osebe (npr. z voditeljem konja, za manjše skupine ali individualno uporabo za preživljanje prostega časa na območju).

4- Izboljšanje pogojev območja z dodano infrastrukturo, da postane privlačna destinacija za obisk narave in izkustveno učenje.

5- Zagotovljena možnost nadgradnje obstoječih programov jahanja.

6- Oživljanje območja s privlačnima in zanimivima učnima potema primernima tudi za večje število oseb, s postavitvijo Doživljajskega parka za razvoj motoričnih in senzoričnih sposobnosti, učilnice na prostem,  pogostitvenih prostorov, kar bo omogočalo za naravo varno in za ljudi prijetno preživljanje prostega časa in izvedbo prireditev. Še posebej bo zanimivo za obisk slepih in slabovidnih ter drugih oseb s posebnimi potrebami.

 

Inovativnost operacije:

Inovativnost operacije so dogodki, ki se bodo izvedli z namenom približati naravno okolje slepim in slabovidnim, invalidom, gluhim in naglušnim ter mladim skozi živalski in rastlinski svet. Področij narave, kjer bi lahko slepi in slabovidni samostojno prehodili pot v naravi je izredno malo (v celotni Sloveniji vemo za samo dve taki območji), možnosti terapevtskega jahanja pa tudi skoraj ni.

Trajanje projekta:   1. 1. 2021 do 1. 12. 2021

Celotna vrednost projekta: 141.857,99 eur

Vrednost sofinanciranja partnerja: 79.758,19 eur
 

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
LAS Dolenjska in Bela krajina

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni


Naslov projekta: Socialna aktivacija: S kolesom na podeželje

Naziv nosilca projekta: Mestna občina Novo mesto

Ostali partnerji v projektu: Kolesarsko društvo SPRINT, GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Jernej Redek – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Opis in aktivnosti v projektu:

V okviru projekta Socialna aktivacija: S kolesom na podeželje se bo trasirala varna družinska kolesarska pot in smiselno umestilo postajališče za avtomatizirano izposojo koles v Srebrničah. Postaja bo opremljena s petimi kolesi, ki bodo na voljo uporabnikom, ki se jih bo spodbujalo k zeleni mobilnosti in obisku lokalnih kmetij ter nakupu zdravih ekoloških pridelkov. Za promocijo varne družinske kolesarske poti bo organiziran en promocijski dogodek v okviru katerega bomo obisk 4 kmetij, še posebej pa bo zanimiv obisk kmetije Redek z osrednjim dogodkom, prikazom postopka sušenja špargljev. V okviru projekta se bo razvil koncept »Učilna okusov« katerega cilj je zagotoviti trajnostni tržni produkt (izdelani učni listi za otroke, obisk učilne v sklopu naravoslovnih dni, priprava lastne čajne mešanice …).

S projektom bomo obogatili raznolikost podeželja, ohranili in obogatili kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju. Načrtovane aktivnosti spodbujajo trajnostno mobilnost (kolesarjenje namesto uporabe avtomobila, gibanje v naravi) ter uporabo lokalnih izdelkov, pridelkov s kmetij. Inovativnost projekta bo izkazovana skozi vzpostavitvijo Mreže lokalnih kmetij ter razvoju in izdelavi kolesarjem prijaznega nahrbtnika za nakup lokalnih produktov.

 

Cilji projekta:

 • spodbujanje trajnostne mobilnosti in zelenega turizma ter aktivacija mladih družin k uporabi prijaznejših oblik mobilnosti,
 • osveščanje prebivalcev o lokalno pridelani hrani in prepoznavanju lokalnih kmetijah,
 • povezovanje lokalnih kmetij.

Pričakovani rezultati:

 • urejeno postajališče za izposojo koles, nakup koles s košarico,
 • razvita dva inovativna programa zelenega turizma »Učilna okusov« in »Mreža lokalnih kmetij«,
 • trasiranje in grafična izdelava nove varne kolesarske poti v sklopu Mreže lokalnih kmetij,
 • promocijski dogodek z obiskom 4 izbranih kmetih z osrednjim dogodkom na kmetiji Redek,
 • izdelan nov produkt – nahrbtnik za prevoz lokalnih pridelkov iz okoliških kmetij.

Trajanje projekta: december 2021 – september 2023

Celotna vrednost projekta: 39.199,87 EUR z DDV

Vrednost sofinanciranja partnerja projekta: Mestna občina Novo mesto - 19.180,53 EUR

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Povezave: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni


Naziv projekta: »Dolenjska podeželska tržnica«

Vodilni partner: Zavod Situla

Ostali partnerji v projektu: Komunala Novo mesto d.o.o., Mestna občina Novo mesto, Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce

 

Aktivnosti v projektu: Za potrebe izvedbe projekta bo potreben nakup stojnic (30 kom.), katere bi s pomočjo mladih oblikovalcev stilsko oblikovali v barvah regije. S tem bi stojnice kot premični objekt postale prepoznavne zaradi svoje videza med obiskovalci. 

Stojnice z lokalnimi ponudniki živil ter rokodelci pod skupno blagovno znamko Dolenjska podeželska tržnica nato gostujejo po krajih in že uveljavljenih dogodkih celoto leto 2022. Glede na letni čas se tudi prilagaja ponudba na stojnici (med junijem in septembrom več živilskih ponudnikov, novembra vinarji, decembra rokodelci za domača božična darila, ... ). Poleg tržne dejavnosti pa je v sklopu operacije tudi spremljevalni program, ki je v prvi vrsti namenjen otrokom in mladim družinam in promovira kulturno dediščino, ekologijo in zdrav način življenja preko ustvarjalnih delavnic, gledaliških predstav ali pa vodenih ogledov krajev.

Operacija pomaga obujati središča naselij, medtem ko z gostovanji na večjih dogodkih poskrbi za dodaten spremljevalni program in možnost ponudnikom za razvoj svoje dejavnosti.

 

Namen projekta: Projekt pomaga obujati središča naselij oziroma občin, medtem ko z gostovanji na večjih dogodkih poskrbi za dodaten spremljevalni program in možnost ponudnikom za razvoj svoje dejavnosti.

 

Cilji projekta: Lokalno osveščeno prebivalstvo o pomenu lokalne samooskrbe, ekološke pridelave – projekt bo prebivalcem regije predstavila lokalne pridelovalce, tudi ekološke, ki bodo pripomogli k osveščanju pomena lokalne pridelave ter uživanju kvalitetne hrane. Z višjim povpraševanjem po kvalitetni in ekološki prehrani pa bo posredno tudi višji interes pridelovalcev po pridelavi ekoloških pridelkov. 

Posredno:

Nova delovna mesta – operacija bo z dvigom prodaje spodbudila lokalne pridelovalce in rokodelce k razvoju svoje dejavnosti, kar posredno vodi v odpiranje novih delovnih mest.
 

Pričakovani rezultati:

 

- nakup 30 stojnic, katere tudi vizualno predstavljajo regijo in pridelovalce z regije (stojnice so trajne in omogočajo izvedbo projekta tudi v prihodnjih letih)

- izvedba vsaj 30 gostovanj po občinah LAS DBK s tržnico in spremljevalnim programom

- izvedba desetih delavnic za otroke in osebe s posebnimi potrebami, ki bodo osveščale o lokalni samooskrbi in zdravi prehrani

- izvedba štirih spremljevalnih dogodkov vezanih na promocijo kulturne dediščine na podeželju (promocija folklore, slovenske ljudske glasbe in ljudskih šeg in navad)

- promocija zdrave prehrane, lokalne samooskrbe ter ponudbe lokalnih pridelovalcev skozi celotno leto na socialnih omrežjih – s tem osveščamo o projektu tudi tiste, ki se tržnic ne morejo udeležiti

- spodbujanje lokalnih pridelovalcev in rokodelcev, da se predstavijo celotni regiji na tržnici in s tem tržijo lokalne pridelke in rokodelske izdelke.

Trajanje operacije: januar 2022–december 2023

Celotna vrednost: 37.088,62 eur

Višina sofinanciranih stroškov: 26.208,80 eur

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Franci Judež 031 776 490


Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Za vsebino na spletni strani je odgovoren Zavod Situla

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni


Naslov projekta: Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja

Naziv nosilca projekta:  Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK).

Ostali partnerji v projektu: Občina Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šmarješke Toplice,  Šentrupert, Škocjan, Šentjernej in Mestna občina Novo mesto.

V sklopu operacije se bo na območje LAS DBK postavilo 38 avtobusnih postaj ter v občini Semič, Črnomelj in Straža se bo postavilo 3 kolesarske postaje, sistem za avtomatizirano izposojo javnih/mestnih koles in se bo na ta način vzpodbudilo trajnostni način mobilnosti, zmanjševanje emisij, zmanjševanje negativnih vplivov na podnebne spremembe in prostor.

Poleg postavitev postaj bodo v sklopu projekta izvedene aktivnosti za osveščanje prebivalcev, zlasti šolo obveznih otrok, o pomenu trajne mobilnosti, kot načinu za zmanjševanju ogljičnega odtisa v naravi ter varne poti v šolo. Za otroke druge triade bodo organizirane delavnice na šolah in posnet promocijski film s katerim jih bomo osveščali o varni poti v šolo.

Izvedena bo tudi promocijska aktivnost in sicer se bo v sklopu projekta pripravila reportaža o postavljenih postajah, katera se bo predvajala na programu lokalne televizije. Na ta način bomo seznanili okolje o projektu ter pomembnosti varne poti.

Operacija je pomembna za LAS Dolenjska in Bela krajina saj prispeva k doseganju več ciljev in kazalnikov uspešnosti strategije lokalnega razvoja. Poleg tega se bo preko izvedenih dogodkov in aktivnosti spodbujal razvoj na področju trajnostne mobilnosti in turistične dejavnosti ter varnosti. Operacija je pomembna tudi z vidika uvedbe poenotenega regijskega sistema izposoje e-koles in z okoljskega vidika, saj vpliva na manjše obremenitve okolja.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

 • Dobava in montaža 38 avtobusnih postaj ter 3 kolesarske postaje za izposojo koles
 • Delavnice na šolah – Varna pot v šolo
 • Promocijska aktivnost projekta – objava reportaže o projektu na lokalni televiziji
 • Promocijska aktivnost projekta – otroške majice in obeski na temo varna pot otrok v šolo
 • Promocijska aktivnost projekta – promocijski film na temo varna pot otrok v šolo
 • Priprava scenarija za film

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:  

   403.985,81 EUR

VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTA

   256.523,73 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:   

   I. faza do  26. 4. 2024
   II. faza do 30. 10. 2024

 POVEZAVE: 

Logotipi partnerjev projekta

 

nazaj