vodilna slika

Imenik zaposlenih

Kabinet župana

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
tajništvo 07 39 39 244 /
vratar 07 39 39 335 /
ČAMPA Anja strokovna sodelavka za razvojne projekte 07 39 39 267 /
GABRIČ SIMON Monika višja svetovalka za odnose z javnostmi in protokol (po pooblastilu opravlja naloge vodje kabineta) 07 39 39 341 031 388 498
GAZVODA Vanesa strokovna sodelavka za področje informiranja 07 39 39 233 /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 07 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša podsekretarka za protokol, mednarodne odnose in turizem 07 39 39 239 /
SRŠEN Saša višja svetovalka za odnose z javnostmi 07 39 39 264 041 628 414
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica župana 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 07 39 39 256 /

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 270 /
dežurna številka redarstva 031 390 401 /
dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva 031 353 296 /
dežurna številka parkirne hiše 031 211 293 /
GRMOVŠEK Katarina vodja medobčinskega redarstva (odsotna) - nadomeščanje: Anja Žvab, anja.zvab@novomesto.si /
VRHOVNIK Martina Ana vodja službe za medobčinski inšpekcijski nadzor /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
BJELAJAC Stanislava podsekretarka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
DUŠIČ Gašper občinski redar pripravnik /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - za urejanje prometa 07 33 21-802 031/715-680
GOLIĆ Klara strokovna sodelavka VII/2-II – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/2-II – za požarno varstvo /
HAHN Saša višja svetovalka za pravne zadeve /
HVALA Judita inšpektorica /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KORPAR Sebastjan strokovni sodelavec V – za urejanje prometa /
KOVAČ Denis občinski redar /
MEDVED Jože občinski redar /
MERVAR Maja inšpektorica svetnica 07 39 39-295 041/314-616
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
PERŠE Jan občinski redar pripravnik /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa 07 33 21-802 031/715-712
SILA Špela strokovna sodelavka VII/2-I /
SMOLE Katja strokovna sodelavka VII/1 – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/1 – za požarno varstvo /
ŠEPETAVC Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
ŠTRUKELJ Karmen občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
ŽVAB Anja občinska redarka svetovalka /

Direktorica občinske uprave

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
tajništvo 07 39 39 206 /
vratar 07 39 39 202 /

Urad za družbene dejavnosti

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
RETAR KRAMAR Meta vodja urada za družbene dejavnosti /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo, socialno varstvo in varstvo starejših /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /

Urad za finance in splošne zadeve

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
LAKNER Vanja vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/2-II /
AVSEC Ana podsekretarka – občinska odvetnica /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za splošno pravne zadeve /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
REBSELJ Nina svetovalka za splošne zadeve /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za finance in proračun
PERNEK Natalija vodja oddelka za finance in proračun /
BARTELJ Andreja finančnik V /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
HUDOKLIN Katja računovodja VII/2-II /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
TERKOV Špela računovodja VII/2-II /

Urad za prostor in razvoj

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
PETAN Katarina sekretarka - namestnica vodje urada /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za okolje in prostor
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
ČEPIN Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MIHELIČ mag. Katja strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za premoženjske zadeve
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
HADŽIČ Tina višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) /
JAZBEC GALEŠA Jasna podsekretarka za pravne zadeve /
KOLARIČ Klavdija višja svetovalka za kmetijstvo in splošne zadeve /
KOŠLJAR BELE Ksenja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
REMS Luka višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve /
SENIČAR Klavdija dolgotrajneje odsotna /
SVILAN Pia dolgotrajneje odsotna /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka za premoženjske zadeve /
ZORKO Špela svetovalka za komunalni prispevek /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za investicije
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) /
JENIČ Pavle podsekretar za investicije /
MALOČA Ivan strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije /
MUC Jože strokovni sodelavec VII/2-II-za investicije /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor višji svetovalec za investicije /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za promet in mobilnost
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
BELIČIČ Klemen strokovni sodelavec VII/1 – za promet in mobilnost /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
VRBETIĆ Emina strokovna sodelavka VII/1 – za mobilnost /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za komunalne dejavnosti
OŽBOLT Urška vodja oddelka za komunalne dejavnosti /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /
MEDVED Ciril strokovni sodelavec VII/2-II - za komunalne dejavnosti /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Razvojno projektna pisarna
GERŠIČ Peter vodja razvojno projektne pisarne /
BEZENŠEK Tjaša strokovna sodelavka VII/2-II - za razvojne projekte /
KOTAR Nina višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte /
mag. JAKOPIN Nataša podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte /
STRNIŠA Miroslav strokovni sodelavec VII/1 – za investicijske projekte /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
ŠURLA SLADIČ Darja strokovna sodelavka VII/2-I – za razvojne in investicijske projekte /