Delovna telesa OS

Občinski svet ima trinajst (13) stalnih delovnih teles: 4 komisije in 9 odborov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za priznanja in nagrade

Komisija za statut in poslovnik

Komisija za vloge in pritožbe

Odbor za davčno politiko, proračun in finance

Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za gospodarstvo

Odbor za komunalo in promet

Odbor za lokalno samoupravo

Odbor za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

Odbor za mladino

Odbor za okolje in prostor

Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti