vodilna slika

27. seja leta 2014

Številka: 9001-1/2014

Datum:   29. 1. 2014

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)


s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

27. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 13. februarja 2014, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. 1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda  
 2. 2.   Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. 3.   Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (kratek postopek po ZPnačrt-B, Uradni list RS, št. 57/12) - predlog za skrajšani postopek 
 4. 4.   Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava 
 5. 5.   Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava 
 6. 6.   Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
 7. 7.   Predlog odloka o spremembah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 8. 8.   Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 9. 9.   Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 10. 10.   Predlog vzpostavitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto
 11. 11.   Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2013
 12. 12.   Premoženjsko – pravne zadeve
 13. 13.   Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MONM za leto 2013 in plan dela za leto 2014
 14. 14.   Poročilo o najemni pogodbi za rumeno hišo na Topliški cesti
 15. 15.   Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu
 16. 16.   Predlogi za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe za projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu
  1. 17.   Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
  2. 18.   Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
  3. 19.   Kadrovske zadeve
  4. 20.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem

 

 

 

Po pooblastilu župana,

št. 032-15/2010 z dne 28. 6. 2011

 

 

mag. Mojca Špec Potočar,

podžupanja

 

 

 

 

 

 

Posredovano:

-          Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

-          Predsednici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-          Pripravljalcem gradiv

-          Predstavnikom medijev

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles