vodilna slika

26. seja leta 2009

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

  Številka: 032-33/2009

  Datum:   2. 12. 2009

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

26. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 17. decembra 2009, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

 

    1.     Ugotovitev sklepčnosti

    2.     Določitev dnevnega reda

    3.     Ponovno glasovanje o sklepih 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto št. 484 in 486

    4.     Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 25. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

    5.     Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za stanovanjsko sosesko Brod - Drage - druga obravnava

    6.     Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek

    7.     Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber« - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek

    8.     Spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek

    9.     Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010  - prva obravnava in izhodišča za proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2011

 10.     Spremembe in dopolnitve Odloka o naseljih v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava

 11.     Spremembe in dopolnitve Odloka o ulicah  v Novem mestu - prva obravnava

 12.     Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava

 13.     Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava

 14.     Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek

 15.     Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto - uradno prečiščeno besedilo

 16.     Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto

 17.     Gospodarski načrt JP Komunala Novo mesto za leto 2010 - prva obravnava

 18.     Premoženjsko - pravne zadeve

 19.     Kadrovske zadeve

 20.     Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena so gradiva za 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Gradiva so oz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojz MUHIČ

 

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      mag. Jože Kobe, v. d. direktorja občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      Komunala Novo mesto, d. o. o. (k 16. točki)

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-        predstavniki sredstev javnega obveščanj

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles