vodilna slika

Seje

20. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 27.05.2021 ob 16:00
Lokacija:

Na podlagi 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18M61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 - uradno prečiščeno besedilo ) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

20. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 27. maja 2021, ob 16. uri,

na daljavo, s pomočjo informacijsko - komunikacijske tehnologije

 

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a   r e d a :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas - zahod/1 – prva obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 7. Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mesti občini Novo mesto
 8. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14-a -  individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o. Novo mesto -  identifikacijska št. 2177
 9. Kadrovske zadeve
 10. Poročilo župana
 11. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/

 

S spoštovanjem,

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                       župan

Dnevni red

Zapisniki

Audio posnetki

Seje delovnih teles