vodilna slika

Seje

16. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 17.12.2020 ob 16:00
Lokacija: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 - uradno prečiščeno besedilo ) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

16. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 17. decembra 2020, ob 16. uri,

na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112

(velika predavalnica P1, pritličje, zadnji vhod)

 

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 - druga obravnava
 4. Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik (SDZN 2) - druga obravnava
 5. Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu - druga obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 8. Kadrovske zadeve
 9. Poročilo župana
 10. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/

 

S spoštovanjem,

 

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                       župan

Obveščeni:

 • člani/ce Občinskega sveta - elektronsko

Dnevni red

Zapisniki

Audio posnetki

Seje delovnih teles