vodilna slika

7. seja leta 2007

ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Številka:032-7/2006
Datum: 27. 6. 2007


Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

7. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
v četrtek, 12. julija 2007, ob 16. uri   v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i r e d :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
 4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G2-105 – druga obravnava
 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664/2501 od km 21.760 do km 22.250 – druga obravnava
 6. Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu - druga obravnava
 7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novo mesto – druga obravnava
 8. Predlog odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju OLN Mrvarjev hrib – druga obravnava
 9. Predlog odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju OLN stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu – druga obravnava
 10. Predlog odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju UN stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novo mesto – druga obravnava
 11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (predlog za skrajšani postopek)
 12. Predlog odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto – druga obravnava
 13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (predlog za skrajšani postopek)
 14. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
 15. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (predlog za skrajšani postopek)
 16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (predlog za skrajšani postopek)                                                                                                   
 17. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
 18. Predlog odloka o nekategoriziranih cestah v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
 19. Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
 20. Predlog območij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži
 21. Predlog sklepa za povečanje cen komunalnih storitev
 22. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mesto
 23. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2007
 24. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2007
 25. Povzetek poročila o obratovalnem monitoringu za komunalne čistilne naprave na območju Mestne občine Novo mesto
 26. Premoženjsko – pravne zadeve
 27. Kadrovske zadeve
 28. Vprašanja in pobude

 

Priložena so gradiva za točke od 2 do 20 dnevnega reda. Gradivo za ostale točke boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli naknadno.


Hkrati vas obveščam, da je čistopis proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007 objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto.


S spoštovanjem !

 

Župan
Alojzij Muhič


VABLJENI :
- člani/ce občinskega sveta
- mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave
- predstavniki občinske uprave
- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
- pripravljalci gradiv


OBVEŠČENI :
- sredstva javnega obveščanja
- krajevne skupnosti
- Upravna enota Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles