Seznam vseh aktov

Občinski prostorski načrt - OPN Status
Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (OPN MONM) veljaven
OPN MONM - Prostorsko izvedbeni pogoji za prostorske ureditve Poslovno-industrijske cone Cikava veljaven
Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 1 (PIP za območje centralnih dejavnosti na območju ob Topliški cesti - EUP NM/13-b) veljaven
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2) veljaven
Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 3 (Prostorska ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje s prostorsko povezanimi ureditvami javnih cest in GJI ter površin centralnih in gospodarskih dejavnosti ob Mirnopeški cesti) veljaven
Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 4 veljaven
Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 5 v pripravi
Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 6 (Širitev območja ZN Adria) ustavljena priprava
Lokacijska preveritev pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta- OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP: NM/14-a; ID: 2177 veljaven
Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN Status Vrsta
 Ureditveni načrt oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu veljaven občinski
 Zazidalni načrt Podbreznik (ZN Podbreznik) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za južno zbirno cesto (OPPN JZC) veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1 (OPPN Graben/1) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Kremenjak veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto veljaven občinski
 Lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Dol. Suhadol-Gabrje v Velikih Brusnicah veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SDUN ZKNM-3) veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2 veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste GII 105 /SDLN za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste -1/ veljaven občinski
 Lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 veljaven občinski
 Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora EUP NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin; ID: 2751 veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Graben/2 (OPPN Graben/2) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas - vzhod/2 veljaven občinski
 Konservatorski načrt za namen prenove Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v zgodovinskem jedru Novega mesta veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Športno-rekreacijski park Češča vas veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta - SDUN 2 veljaven občinski
 Ureditveni načrt razdelilne postaje 110 kV Hudo - 1. faza z razpletom daljnovodov veljaven občinski
 Lokacijska preveritev v EUP NM/14/-j - odstopanje od PIP na zemljiščih parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5 k.o. Novo mesto; ID: 1103 veljaven občinski
 Občinski lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt DOLB GG veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Birčna vas - sever veljaven občinski
 Lokacijski načrt plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto veljaven državni
 Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 1. faza veljaven občinski
 Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 2. faza veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Mrvarjev hrib veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta BTC Češča vas - I. faza veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec (SD OPPN OTOČEC-1) veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Podbreznik (SDZN Podbreznik) veljaven občinski
 Državni prostorski načrt za državno cesto od AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline veljaven državni
 Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo veljaven državni
 OPN MONM - Prostorsko izvedbeni pogoji za prostorske ureditve Poslovno-industrijske cone Cikava veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4) veljaven občinski
 Lokacijski načrt lokalna cesta Dolž-Pangrč grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu- 2 (SD UN Novi trg-2) veljaven občinski
 Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja str. 13 OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5) na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas - ID: 1443 veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN Kampus 2) veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - R3 651 (prej glavna cesta GII 105) /SDLN za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste - 2/ veljaven občinski
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC -2) veljaven občinski
 Zazidalni načrt Adria veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO–2) veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Podbreznik (SDZN 3) veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Adria veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-1) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona Na Brezovici veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg (OPPN Novi trg) veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada veljaven občinski
 Ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec - 2 veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za jedro naselja Otočec (OPPN Otočec) veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta veljaven občinski
 Občinski lokacijski načrt Univerzitetni kampus Novo mesto veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Grad Grm veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem veljaven občinski
 Ureditveni načrt za Turistični kompleks Otočec veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Poganški vrh veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Revoz veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Šipčev hrib veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vrtni center Bučna vas veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2 veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Prenova ob Ljubljanski cesti 47 /OPPN Prenova ob Ljubljanski cesti 47/ veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Regrške Košenice - 2 veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt ob Ljubljanski cesti 27 - del veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas - vzhod/1 veljaven občinski
 Lokacijski načrt Učno-razvojni center za krajino in šport - golf Otočec veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Ob Belokranjski cesti – jug 2/I veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2) veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za sosesko Brod – Drage veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu veljaven občinski
 Lokacijska preveritev pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta- OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP: NM/14-a; ID: 2177 veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za sosesko Brod – Drage veljaven občinski
 Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Mrzla dolina – zahod veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas – zahod/1 veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah veljaven občinski
 Lokacijski načrt za vodovod Grčevje veljaven občinski
 Lokacijski načrt za vodovod Trška gora veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas veljaven občinski
 Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine veljaven državni
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina veljaven občinski
 Ureditveni načrt za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta veljaven občinski
 Ureditveni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas veljaven občinski
 Lokacijski načrt za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske veljaven občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Tisk Šepic ob Straški cesti veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2) veljaven občinski
 Zazidalni načrt Župnca 1 veljaven občinski
 Ureditveni načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto (UN ZKNM) veljaven občinski
 Kolektor in čistilna naprava turističnega kompleksa Otočec in širšo okolico veljaven občinski
 Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina veljaven občinski
 Občinski lokacijski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 delno razveljavljen občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Ursa ob Straški cesti delno razveljavljen občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Turkov hrib delno razveljavljen občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za »Turistično območje na Brezovici« delno razveljavljen občinski
 Zazidalni načrt BTC Češča vas - 1. faza delno razveljavljen občinski
 Ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada delno razveljavljen občinski
 Ureditveni načrt pokopališča Srebrniče – I. faza delno razveljavljen občinski
 Zazidalni načrt za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu delno razveljavljen občinski
 Zazidalni načrt za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu delno razveljavljen občinski
 Ureditveni načrt za športno-rekreacijski park Portoval delno razveljavljen občinski
 Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina delno razveljavljen občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Poganci delno razveljavljen občinski
 Ureditveni načrt Pod topom na Drski v Novem mestu delno razveljavljen občinski
 Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje razveljavljen - v uporabi občinski
 Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Brusnice razveljavljen - v uporabi občinski
 Občinski lokacijski načrt Brusnice razveljavljen - v uporabi občinski
 Občinski lokacijski načrt Gabrje razveljavljen - v uporabi občinski
 Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720 razveljavljen občinski
 Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Revoz razveljavljen občinski
 Občinski lokacijski načrt Stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu razveljavljen občinski
 Zazidalni načrt Tovarna zdravil Krka Novo mesto razveljavljen občinski
 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Tovarna zdravil Krka Novo mesto razveljavljen občinski
 Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu razveljavljen občinski
 Zazidalni načrt Zabrezje razveljavljen občinski
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel razveljavljen občinski
 Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci v pripravi občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Golišče – Stopiče /1 v pripravi občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Vavpotičeva v Novem mestu v pripravi občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za prestrukturiranje območja Novoteksa (OPPN Novoteks) v pripravi občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt Labod (OPPN Labod) v pripravi občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 (SD OPPN 1) v pripravi občinski
 Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena Poslovni park ob Mirnopeški cesti v pripravi občinski
 Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto v pripravi občinski
Lokacijska preveritev - LPStatus
 Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora EUP NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin; ID: 2751 veljaven
 Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja str. 13 OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5) na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas - ID: 1443 veljaven
 Lokacijska preveritev pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta- OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP: NM/14-a; ID: 2177 veljaven
 Lokacijska preveritev v EUP NM/14/-j - odstopanje od PIP na zemljiščih parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5 k.o. Novo mesto; ID: 1103 veljaven