Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Birčna vas - sever

Zadnja sprememba: 14. 05. 2020

Status: v pripravi

Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) je za območje enote urejanja prostora BIV/1‑OPPN-b »OPPN Birčna vas – sever« (v nadaljevanju OPPN) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje načrtovanega OPPN se nahaja v Birčni vasi, in obsega pretežno nepozidani trikotnik med železniško progo Ljubljana - Novo mesto - Črnomelj in regionalno cesto 2501: Gaber - Uršna Sela - Novo mesto. Teren pada proti jugu in je delno že uravnan. Obstoječa pozidava, ki sestoji iz nekaj stanovanjskih hiš in zidanic, je umeščena večinoma vzdolž regionalne ceste na vzhodu obravnavanega predela. Preostalo zemljišče obsegajo travniki, vrtovi, sadovnjaki in nekaj sonaravne zarasti ob železniški progi. Površina načrtovanega OPPN meri okoli 2,2 ha

Cilj priprave »OPPN Birčna vas - sever« je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za pozidavo prostih stavbnih zemljišč s stanovanjsko gradnjo nizke gostote s potrebno komunalno opremo, ki med drugim vključuje varnejši prometni priključek na regionalno cesto ter druge spremljajoče ureditve.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - sever

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - sever (OPPN Birčna vas - sever) pričel s Sklepom o začetku priprave OPPN Birčna vas - sever, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 26. 10. 2017 objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 24/17 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

Strokovne podlage za območje OPPN Birčna vas - sever

Za ureditve v OPPN Birčna vas – sever so bile izdelane Strokovne podlage za pripravo OPPN Birčna vas - sever, GPI d.o.o, marec 2018.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Osnutek OPPN Birčna vas - sever

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan osnutek OPPN Birčna vas vas – sever (GPI, d.o.o., oktober 2018). Osnutek je bil meseca oktobra 2018 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev OPPN Birčna vas - sever

Na podlagi 59. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan dopolnjen osnutek OPPN Birčna vas – sever (GPI, d.o.o., marec 2019). Ob tem so bile upoštevane smernice za začrtovanje in odločba Ministrstva za okolje in prostor, na podlagi katere za OPPN Birčna vas – sever ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bila javna razgrnitev razpisana za čas od 9. 4. 2019 do vključno 10. 5. 2019 v prostorih Mestne občine Novo mesto. Javna obravnava  je bila v sredo, 10. aprila 2019, v prostorih Podružnične šole Birčna vas, Birčna vas 1, 8000 Novo mesto. Dopolnjen osnutek je bil posredovan v prvo obravnavo na 5. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

nazaj