Prostorski portal Mestne občine Novo mesto

Na Prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto so vam na enem mestu na voljo vsi prostorski akti naše občine. Na tem mestu lahko preverjate že sprejete in veljavne akte, pa tudi tiste, ki so še v sprejemanju.

Krovni dokument prostorskega urejanja je Občinski prostorski načrt (OPN MONM), ki pokriva območje celotne občine. Potem ločimo še Občinske podrobne prostorske načrte, ki se sprejemajo za posamezna območja, kjer je potrebno celovitejše urejanje. Cilj uspešnega urbanizma je v tem, da območje infrastrukturno dobro funkcionira navznotraj in navzven.

Najširša javnost ima pri pripravi prostorskih aktov možnost za sodelovanje v fazi javne razgrnitve prostorskega akta.

Grafično okno v pregledovalniku, ki je namenjeno prikazu območij posameznih prostorskih aktov, je povezano z aplikacijo PISO (prostorski informacijski sistem).

Državni prostorski načrt (DPN) - v pripravi

Državni prostorski načrt (DPN) - veljavni

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) - v pripravi

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) - veljavni

Občinski prostorski načrt (OPN) - v pripravi

Občinski prostorski načrt (OPN) - veljavni

Občinski prostorski načrt (OPN) del - v pripravi

Občinski prostorski načrt (OPN) del - veljavni

aktualno

Občinski podrobni prostorski načrt ob Ljubljanski cesti 27 - del

Sprejta so stališča do pripomb in predlogov.

več >

Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu- 2 (SD UN Novi trg-2)

Prostorski akt je v fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka.

več >

Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1 (OPPN Graben/1)

Sprejeta so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >

Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 4

Sprejeta so stališča do pripomb.

več >

Občinski podrobni prostorski načrt Mrvarjev hrib

Sprejet je sklep o začetku priprave.

več >