Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Golišče – Stopiče /1

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1 (v nadaljevanju: OPPN). Pobudniki in naročniki izdelave OPPN so lastniki pretežnega dela zemljišč na območju načrtovanja, izdelovalec pa je PROPLAN, Ivanka Kraljić s.p. iz Krškega.

Območje načrtovanja z OPPN se nahaja na severnem robu naselja Stopiče in je namenjeno bivanju. Gre za nadaljevanje obstoječe stanovanjske soseske, ki se razprostira južno in vzhodno od območja načrtovanja. Teren je razgiban in se dviguje od južnega proti severnemu delu OPPN. Gre za izpostavljeno, razgledno lego z južno orientacijo. Območje OPPN obsega 1,47 ha in zajema zemljišča s parcelnimi številkami 497, 520, 524-del, 525/1-del, 501/1 in 501/2-del, vse k.o. Stopiče.

Postopek priprave OPPN se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-3  (Uradni list RS, št. 199/21).

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 23. 11. 2022 objavljen Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1 (DUL, št. 26/22).

Datoteke

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 je pripravljen predlog osnutka OPPN. Nosilci urejanja prostora so pozvani, da posredujejo podrobnejše usmeritve, podatke ali strokovne podlage z njihovega področja, ki se navezujejo na obravnavano območje ali okolico. O predlogu osnutka je obveščena Krajevna skupnost Stopiče. Zainteresirana javnost si lahko gradivo ogleda na tem prostorskem portalu (priponke spodaj) ter poda morebitne predloge ali usmeritve v času od 20. 12. 2022 do vključno 25. 1. 2023, in sicer na naslednji način:

  • po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si  (s pripisom št. zadeve: 350-0022/2022)
  • po navadni pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
  • osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Datoteke

nazaj