Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Podbreznik (SDZN 3)

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik (v nadaljevanju: SDZN 3). Pobudnik in naročnik izdelave SDZN 3 je zasebnik, ki je lastnik zemljišč na območju, ki je predmet sprememb. Izdelovalec SDZN 3 je SAPO, Studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o. Črnomelj.

Območje SDZN 3 (v nadaljevanju: območje) se nahaja na zahodnem delu naselja Novo mesto in v osrednjem delu soseske Podbreznik, na katerem je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02, 80/12 in Dolenjski uradni list, št. 25/20: v nadaljevanju: ZN). Območje znotraj ZN obsega enote enklav E1 in E2, Tehnološkega parka T9 in T11 ter v manjši meri gradbeno parcelo osrednje cestne zanke. Velikost območja meri približno 2,1 ha in zajema zemljišča oz. njihove dele s parcelnimi številkami 2075/208, 2075/164, 2079/4, 2075/157, 2080/11, 2075/14, 2075/160, 2080/17, 2075/203, 2075/193, 2075/84, 2075/163, 2075/166, vse k.o. 1447 - Gorenja Straža.

Pri izdelavi zazidalnih preizkusov za enklavi E1 in E2 se je izkazalo, da je faktor zazidanosti (FZ) gradbenih parcel, ki je določen posredno (dopustni tlorisni gabariti objektov z odstopanjem in grafično opredeljene gradbene parcele), manjši kot na nekaterih ostalih delih veljavnega akta. Glede na zahteve trga in potrebe po stanovanjih (oskrbovanih, javnih najemnih in za trg) je težnja investitorjev, da se faktor zazidanosti poveča in s tem približa določilom za tovrstne podrobne namenske rabe prostora in pri tem še vedno upošteva osnovni koncept samega zazidalnega načrta, ki poudarja pomen zelenih površin in krajinskih ureditev v območju. Pri projektiranju se je izkazalo, da je določila glede dopustnega gabarita kleti smiselno dopolniti na podoben način, kot že veljajo za nekatere stanovanjske bloke, kjer je dopustno združevanje kletnih etaž dveh do največ treh objektov. Pogoji za gradnjo v enotah T9 in T11 se dopolnijo z možnostjo gradnje vrtca. V območju gradbene parcele Osrednje cestne zanke se poleg že načrtovanih parkirnih mest dopusti urediti dodatna parkirna mesta.

Postopek priprave SDZN 3 se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O).

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik

V Dolenjskem uradnem listu, št. 11/23 je bil dne 17. 3. 2023 objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbeznik.

Datoteke

Predlog osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik (SDZN 3)

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) je bil pripravljen predlog osnutka SDZN 3. Javnost in zainteresirani deležniki so lahko od 14. 4. 2023 do vključno 28. 4. 2023 podali predloge in usmeritve za pripravo osnutka SDZN 3 na naslednje načine:

• po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si (s pripisom št. zadeve: 350-0002/2023)
• pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
• osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.  

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1.

Datoteke

Osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 3

Skladno z 121. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) je bil izdelan osnutek SDZN 3 (SAPO, d.o.o., marec 2019). Osnutek je bil meseca aprila 2023 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 3

Skladno z 121. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) je bil izdelan dopolnjen osnutek SDZN 3 (SAPO, d.o.o., maj 2019), s katerim občina seznani javnost v okviru javne razgrnitve (najmanj 30 dni) in javne obravnave ter ga posreduje občinskemu svetu v 1. obravnavo.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDZN 3 bo poleg objavljenega gradiva na spletu potekala tudi v prostorih Mestne občine Novo mesto (oglasna deska – pritličje, pri vhodu), Seidlova cesta 1, Novo mesto, od 30. 5. 2023 do vključno 28. 6. 2023.
Javna obravnava
bo v sredo 14. 6. 2023, ob 16 uri v sejni dvorani Rotovž (1. nadstropje), Glavni trg 7, Novo mesto.

Datoteke

nazaj