Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4)

Zadnja sprememba: 13. 05. 2021

Status: v pripravi

Na območju enote urejanja prostora NM/22-OPPP-a je od leta 2008 uveljavljen Ureditveni načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto, ki je bil trikrat spremenjen in dopolnjen, in sicer leta 2011, 2013 in 2015. Ureditveni načrt določa pogoje za prenovo in dograditev obstoječih objektov, pogoje za graditev novih objektov, zunanje ureditve, pogoje  za graditev prometne ter druge javne infrastrukture in predvideva rušitve objektov.

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto, kot pobudnica priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (v nadaljevanju: SD UN ZKNM-4), želi na zemljišču s parc. št. 624, k.o. Kandija (lokacija D1 – območje Interne bolnišnice) ohraniti severni gospodarski del objekta Interne bolnišnice za novo namembnost. 
Okvirno območje urejanja obsega skrajni severovzhodni del veljavnega Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto, med Kandijsko cesto in reko Krko z naslednjimi parc.št.: 624, 627/6-del, 628-del, 629/1-del, 630/1-del, 1392-del, 622/3-del, 623/2-del, 623/1-del, 627/4, 632/3, 632/4, vse k.o. 1483 Kandija. Območje urejanja se lahko skozi postopek še spremeni.

Izdelovalec SD UN ZKNM - 4 je družba TOPOS d.o.o. iz Novega mesta, Kočevarjeva ulica 1.

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4)

Glede na določila ZUreP-2, pobuda za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD ZN ZKNM-4) vsebuje vse elemente iz 108. člena ZUreP-2, in se le-ta šteje za izhodišča.

Datoteke

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM - 4)

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) se je postopek priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto pričel s Sklepom o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4), ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 5. 5. 2021 objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 10/21 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

nazaj