Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2)

Status: veljaven

Širše območje med novo Šmihelsko cesto, reko Krko, potokom Težka voda in Ulico Mirana Jarca v Novem mestu, kjer se nahajajo objekti Splošne bolnišnice Novo mesto, Zdravstvenega doma in Dolenjskih lekarn se ureja z Ureditvenim načrtom Zdravstveni kompleks Novo mesto, ki je bil uveljavljen v letu 2008, v letu 2011 in 2012 pa spremenjen in dopolnjen.

Splošna bolnišnica Novo mesto je kot regijska bolnišnica vključena v nacionalni projekt mreže urgentnih centrov v okviru Ministrstva za zdravje. Z odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-1) so bili določeni tudi pogoji za gradnjo urgentnega centra na podlagi takrat predloženega idejnega projekta s stani SB Novo mesto. Ker so se sredstva v državnem proračunu za gradnjo urgentnih centrov zmanjšala, je bila potrebna racionalizacija projektov in v smislu zmanjšanja investicije v posameznih predvidenih fazah, kar je narekovalo tudi spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta..

Glavni namen priprave SD UN ZKNM-2 je bil zagotoviti pravno podlago za gradnjo urgentnega centra po spremenjeni racionalizirani idejni zasnovi v 1. etapi 1. faze gradnje in določiti oziroma spremeniti že določene robne pogoje poseganja v prostor za gradnjo objektov Splošne bolnišnice Novo mesto, kot tudi drugih uporabnikov prostora v območju urejanja z ureditvenim načrtom.

Območje urejanja predvidenih SD UN ZKNM-2 je identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z Odlokom o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto oziroma njegovimi spremembami in dopolnitvami.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo Mesto (SD UN ZKNM – 2)

Uradni list RS, št. 43/13.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto, Uradni list RS, št. 48/08 in nadaljnji.

Predpis, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-3), Dolenjski uradni list, št. 2/15,
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4), Dolenjski uradni list, št. 22/21.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj