Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1 (OPPN Graben/1)

Zadnja sprememba: 14. 01. 2019

Status: v pripravi

Območje predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 (v nadaljevanju OPPN) je določeno z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, in nadaljnji) kot del enote urejanja prostora (EUP) z oznako NM/16-OPPN-c. Na pobudo investitorja se izdela OPPN Graben/1 v manjšem obsegu od predvidenega po OPN.

Območje OPPN Graben/1 se nahaja na severovzhodnem delu Novega mesta, vzhodno od glavne ceste II. reda Novo mesto – Metlika, ob lokalni cesti Ragovo – Krka – Smolenja vas.

Z OPPN Graben/1 se bodo določile prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za območje funkcionalnega zemljišča gradu Graben s pripadajočim gospodarskim objektom. Grad Graben se bo uredil kot poslovni objekt z gostiščem in prostori za kratkotrajno namestitev. Na mestu obstoječega gospodarskega objekta je predvidena gradnja trgovine in delavnice za popravilo kmetijske mehanizacije. Načrtujejo se dejavnosti gostinstva, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list RS, št, 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 29. 3. 2016 sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 (del EUP NM/16-OPPN-c), ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 27/2016.

Datoteke

Strokovne podlage za območje OPPN Graben

Za ureditve v OPPN Graben/1 so bile izdelane Strokovne podlage za območje OPPN Graben, Arhitekton d.o.o, maj 2017.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan osnutek OPPN Graben/1 (Arhitekton d.o.o., julij 2017). Osnutek je bil avgusta 2017 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Dopolnjeni osnutek Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1

Dopolnjeni osnutek OPPN Graben/1 je potrebno na podlagi 50 in 60. člena ZPNačrt javno razgrniti z javnim naznanilom za najmanj 30 dni.  Po končani javni razgrnitvi bodo pripravljena in zavzeta stališča do pripomb, izdelan predlog OPPN, pridobljena mnenja na predlog OPPN in usklajeni predlog posredovan v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.

Gradivo dopolnjenega osnutka  je javno razgrnjeno od 7. 2. 2018 do vključno 9. 3. 2018 v prostorih MONM, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 1. nadstropje. Javna obravnava bo potekala 21. 2.  2018 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi OS, Glavni trg 7, Novo mesto.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, I. nadstropje).

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Graben/1

Župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, je dne 15.5.2018 s sklepom zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1. 

Datoteke

Predlog OPPN Graben/1

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil ob upoštevanju stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve izdelan predlog OPPN Graben/1 (Arhitekton d.o.o., maj 2018), ki je bil maja 2018 posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev končnih mnenj k prostorskemu aktu.

Gradivo je  na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

nazaj