Občinski podrobni prostorski načrt za južno zbirno cesto (OPPN JZC)

Status: veljaven

Mestna občina Novo mesto vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto - OPPN JZC, ki je načrtovana že z Občinskim prostorskim načrtom MONM z namenom, da se prometno prekrvavi južni del mesta, kjer je z OPN načrtovano območje za razvoj novih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih sosesk med Šmihelom, Regrčo vasjo, Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku in hkrati izboljšajo prometno slabe razmere na obstoječi prometni mreži. Približno 1,6 km dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (G2-105/0256 Novo mesto-Metlika) na zahodu pa na Šmihelsko cesto (R3 664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma  na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana z Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline.

Na trasi južne zbirne ceste bo urejenih več križišč s priključnimi kraki do obstoječe cestne mreže, površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, prav tako pa tudi vsi potrebni infrastrukturni vodi.

nazaj