Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Graben/2 (OPPN Graben/2)

Status: v pripravi

Predmet OPPN Graben/2 je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo za namen predvidenih dejavnosti Tovarne zdravil Krka, definiranje zazidalnih otokov ter pogojev parcelacije, zunanja ureditev z zelenimi in manipulativnimi površinami, ureditev prometne infrastrukture s prometno varnimi in preglednimi priključki ter ostale okoljske, energetske ter komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja. Predvidena je gradnja objektov in ureditev površin za poslovne dejavnosti skladno z namensko rabo prostora (centralne in proizvodne dejavnosti ter prometne površine) ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture, vključno z zelenimi površinami. 

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 23. 11. 2020 objavljen Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (Dolenjski uradni list, št. 22/2020), s katerim so bila tudi potrjena Izhodišča za pripravo OPPN Graben/2 (GPI d.o.o., oktober 2020).

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku je bil objavljen septembra 2022 (Dolenjski uradni list, št. 22/2022).

Datoteke

Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Pobudnik Krka TZ d.d. je lastnik zemljišč na območju obravnave, izdelovalec pa GPI, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Prva faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Predmet izhodišč je določitev prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo za namen razvijanja dopustnih dejavnosti glede na interes pobudnika oz. lastnika območja, definiranje zazidalnih otokov ter parcelacijo območja, zunanjo ureditev z zelenimi in manipulativnimi površinami ter ureditev prometne infrastrukture s prometno varnimi in preglednimi priključki, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja. Na severni strani lokalne ceste so skladno z Občinskim prostorskim načrtom MONM (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju OPN) dopuščene dejavnosti industrije, na južni pa je predviden razvoj centralnih dejavnosti.

Predlog izhodišč je bil javno predstavljen od 15. 5. 2020 do vključno 5. 6. 2020 zainteresirani javnosti, nosilcem urejanja prostora in drugim udeležencem urejanja prostora. Po javni predstavitvi in pridobitvi pripomb s strani vključene javnosti ter NUP so bila oblikovana dokončna izhodišča, ki so bila potrjena s Sklepom  o pripravi OPPN dne  18.11.2020.

Datoteke

Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (OPPN Graben/2)

Na podlagi 111. člena ZUreP-2 je izdelan osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (GPI d.o.o., februar 2022)

Osnutek OPPN Graben/2 je pripravljen na podlagi strokovnih podlag, izhodišč in sklepa o pripravi. Marca 2021 je bila pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor, v kateri je za postopek priprave OPPN Graben/2 določeno, da celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti in ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. 

Datoteke

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Graben/2

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (pritličje, pri vhodu), od četrtka, 22. 9. 2022 do vključno nedelje, 23. 10. 2022. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN je bila v sredo, 12. 10. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

V času javne razgrnitve so lahko vsi zainteresirani podali pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku prostorskega akta. Rok za podajo pripomb je potekel zadnji dan javne razgrnitve.

Na podlagi 113. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) javnost seznanjamo, da v zvezi z nepremičninami na območju OPPN ni ugotovljenega nasprotja interesov, kot ga določa predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN Graben/2

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN Graben/2. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča je s sklepom št. 350-0011/2019 z dne 13. 12. 2022 zavzel župan in so do sprejema prostorskega akta javno objavljena na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

nazaj