Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Graben/2 (OPPN Graben/2)

Zadnja sprememba: 24. 11. 2020

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Pobudnik je lastnik zemljišč na območju obravnave, izdelovalec predloga izhodišč pa GPI, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, april 2020.

Predmet izhodišč je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo za namen razvijanja dopustnih dejavnosti glede na interes pobudnika oz. lastnika območja, definiranje zazidalnih otokov ter parcelacijo območja, zunanjo ureditev z zelenimi in manipulativnimi površinami ter ureditev prometne infrastrukture s prometno varnimi in preglednimi priključki, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja. Na severni strani lokalne ceste so skladno z Občinskim prostorskim načrtom MONM (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju OPN) dopuščene dejavnosti industrije, na južni pa je predviden razvoj centralnih dejavnosti.

Prva faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Mestna občina Novo mesto je povabila zainteresirano javnost, da poda morebitne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo OPPN.

Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Pobudnik Krka TZ d.d. je lastnik zemljišč na območju obravnave, izdelovalec pa GPI, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Prva faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Predmet izhodišč je določitev prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo za namen razvijanja dopustnih dejavnosti glede na interes pobudnika oz. lastnika območja, definiranje zazidalnih otokov ter parcelacijo območja, zunanjo ureditev z zelenimi in manipulativnimi površinami ter ureditev prometne infrastrukture s prometno varnimi in preglednimi priključki, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja. Na severni strani lokalne ceste so skladno z Občinskim prostorskim načrtom MONM (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju OPN) dopuščene dejavnosti industrije, na južni pa je predviden razvoj centralnih dejavnosti.

Predlog izhodišč je bil javno predstavljen od 15. 5. 2020 do vključno 5. 6. 2020 zainteresirani javnosti, nosilcem urejanja prostora in drugim udeležencem urejanja prostora. Po javni predstavitvi in pridobitvi pripomb s strani vključene javnosti ter NUP so bila oblikovana dokončna izhodišča, ki so bila potrjena s Sklepom  o pripravi OPPN dne  18.11.2020.

Datoteke

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 23. 11. 2020 objavljen Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (Dolenjski uradni list, št. 22/2020), s katerim so bila tudi potrjena Izhodišča za pripravo OPPN Graben/2 (GPI d.o.o., oktober 2020).

Datoteke

nazaj