Občinski podrobni prostorski načrt ob Ljubljanski cesti 27 - del

Zadnja sprememba: 27. 06. 2018

Status: v pripravi

Območje predvidenega OPPN ob Ljubljanski cesti 27 – del (v nadaljevanju: OPPN) je z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) določeno kot del enote urejanja prostora (EUP) z oznako NM/10-OPPN-e.

Območje OPPN se nahaja med Ljubljansko cesto na vzhodu, železniško progo na zahodu, trgovsko poslovnim objektom BTC d.d. Ljubljana na severu in bencinskim servisom na jugu. 

Z OPPN se bodo določile prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za gradnjo nestanovanjske stavbe, namenjene izvajanju centralnih dejavnosti z dopustnim stanovanjskim delom in pripadajočimi parkirnimi, manipulacijskimi in zelenimi površinami. Načrtovala se bo prometna in komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek priprave OPPN pričel s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil 11. 8. 2017 objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 17.

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan osnutek OPPN ob Ljubljanski cesti 27 - del (GPI d.o.o., november 2017). Osnutek je bil januarja 2018 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Dopolnjeni osnutek OPPN ob Ljubljanski cesti 27 - del

Dopolnjeni osnutek OPPN ob Ljubljanski cesti 27 - del je bil na podlagi 50 in 60. člena ZPNačrt javno razgrnjen z javnim naznanilom.
Gradivo dopolnjenega osnutka je bilo javno razgrnjeno od 12. 4. 2018 do vključno 14. 5. 2018 v prostorih MONM, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 1. nadstropje.
Javna obravnava je potekala 25. 4. 2018 v sejni sobi OS, Glavni trg 7, Novo mesto.


Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, I. nadstropje).

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN ob Ljubljanski cesti 27 - del

Župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, je dne 17.5.2018 s sklepom zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del.

Datoteke

Predlog OPPN ob Ljubljanski cesti 27 – del

Po sprejetju stališč do pripomb je bil v  maju 2018 izdelan predlog OPPN ob Ljubljanski cesti 27 – del, ki je bil posredovan v pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.

nazaj