Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg (OPPN Novi trg)

Zadnja sprememba: 11. 06. 2021

Status: v pripravi

Območje enote urejanja prostora občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (del EUP NM/14-OPPN-a), za katerega se bo pripravljal občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN Novi trg), se nahaja v središču Novega mesta in leži poleg starega mestnega jedra Novo mesto. Na obravnavanem območju veljajo določila Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06 in 8/15-teh.popr.; v nadaljevanju: UN Novi trg).

Območje obravnave OPPN Novi trg zajema le del območja, za katerega veljajo določila UN Novi trg. V naravi zajema območje porušene poslovne stavbe Novi trg 6, območje KC Janeza Trdina, Visokošolsko središče Novo mesto in športni park Loka. Velikost območja OPPN Novi trg obsega površino približno 4,36 ha.

Glavni namen priprave OPPN Novi trg je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo objekta na mestu porušene poslovne stavbe Novi trg 6, ki se pridobijo z izvedbo dvostopenjskega arhitekturnega natečaja, določitev pogojev za gradnjo garažne hiše na brežini pod Upravno enoto Novo mesto ter določitev pogojev urejanja športnega parka Loka.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg)

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list RS, št, 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12. 7. 2016 sprejel Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg), ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 35/2016.

Datoteke

Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg)

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan osnutek OPPN Novi trg  (GPI d.o.o., december 2017). Osnutek je bil decembra 2016 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. Mestna občina Novo mesto je prejela odločno Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-355/2016/10 z dne 6.3.2017, da je v postopku priprave OPPN Novi trg treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora je izdelovalec OPPN Novi trg izdelal osnutek (GPI d.o.o., december 2016, dopolnitev januar 2018).

Podjetje Boson d.o.o. je v mesecu aprilu 2018 izdelalo okoljsko poročilo, ki je bilo na podlagi 42. člena Zakona o varstvu okolja, posredovano na Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev mnenja ministrstva o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

 

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

 

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg

Na podlagi 59. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora je bil izdelan dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg. Ob tem so bile upoštevane smernice za začrtovanje in odločba Ministrstva za okolje in prostor, na podlagi katere je bilo izdelano Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, ki ga je pod št. 265/17, april 2018, dopolnitev junij 2018 izdelal BOSON d.o.o.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Novi trg bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu), in sicer od ponedeljka, 1. 3. 2021 do vključno srede, 31. 3. 2021. Gradivo bo objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (https://www.novomesto.si/prostorski-portal/).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN bo v sredo, 17. 3. 2021 ob 16.00 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

Datoteke

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Novi trg

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (v nadaljevanju: OPPN Novi trg), ki ga je pod št. P-2016/37, februar 2021, izdelalo podjetje GPI  d.o.o. in Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, ki ga je pod št. 265/17, april 2018, dopolnitev junij 2018 izdelal BOSON d.o.o.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Novi trg bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu), in sicer od ponedeljka, 1. 3. 2021 do vključno srede, 31. 3. 2021. Gradivo bo objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (https://www.novomesto.si/prostorski-portal/).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN bo v sredo, 17. 3. 2021 ob 16.00 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg)

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg in okoljsko poročilo. Javna razgrnitev je potekala od 1. marca 2021 do vključno 31. marca 2021.

Na podane pripombe in predloge je župan Mestne občine Novo mesto, dne 1.6.2021 sprejel stališča do pripomb on predlogov iz javne razgrnitve.

Datoteke

nazaj