Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto

Status: veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode (v nadaljevanju: OPPN) obravnavo prenovo dela obstoječega sistema za oskrbo s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto. Prenova je sestavni del projekta celovite prenove vodovodnih sistemov šestih dolenjskih občin (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža, Šmarješke Toplice) in njihove povezave v enoten sistem, t.i. regionalni vodovod Dolenjske. Predmet prenove v tem OPPN sta transportni in primarni vodovod po predpisih o oskrbi s pitno vodo, ki se po predpisih o graditvi objektov uvrščata med prenosne vodovode in pripadajoče objekte.

Prenova je predvidena zaradi preombremenitve oz. poddimenzioniranosti omrežja, dotrajanosti, sporne sestave vodovodnih cevi, problema kakovosti vode, nepovezanosti vodovodnih sistemov občin in problema upravljanja lokalnih vodovodov. Cilj prenove je zmanjšanje vodnih izgub, okvar in obratovalnih stroškov, zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode na celotnem območju upravljanja ter preprečevanje potencialnih okužb pitne vode v omrežju.

Za doseganje ciljev je predvidena nadgradnja obstoječega vodovodnega omrežja v smislu hidravličnega uravnoteženja in dograditve vodovodnih sistemov vseh vključenih občin, vključno s povečanjem skupne kapacitete vodohranov, njihova povezava v enoten sistem (regionalni vodovod) ter vključitev perifernih vodnih virov in vodovodov, uporaba tehnološko dovršenih postopkov in vgrajevanje kvalitetnih materialov, postopno opuščanje onesnaženih lokalnih vodovodov oz. oporečnih vodnih virov, obnova lokalnih vodovodov z ustrezno vodo in prenos v upravljanje enotnemu upravljalcu.

Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na več samostojnih ureditvenih enot, ki predstavljajo posamezne pododseke oz. trase vodovoda in imajo obliko koridorjev. Skupna površina vseh ureditvenih enot je približno 10,47 ha.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto

Uradni list RS, št. 39/10.

Gradivo je zaradi obsežnosti na vpogled le v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.


nazaj