Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt DOLB GG

Status: v pripravi

Z OPPN se načrtuje sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), ki bo namenjena ogrevanju vrtnarskega centra Gozdnega gospodarstva Novo mesto ob Smrečnikovi ulici.  Zaradi bližine pomembnih objektov družbenih dejavnosti in doseganja ciljev večje rabe OVE je predvidena tudi oskrba bližnjih objektov, med njimi večje stavbe OŠ Šmihel, DSO Novo mesto, VDC Novo mesto in Zavod Friderik Irenej Baraga. Predvidena je umestitev kotlovnice z močjo 3100 kW za proizvajanje tople vode in soproizvodnjo (kogeneracijo) električne in toplotne energije na mestu obstoječega rastlinjaka na zemljišču parc. št. 361/20, k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu, distribucijskega sistema za prenos energije do uporabnikov (toplovod). 

V postopku priprave OPPN je bila javnost z javnim pozivom vabljena, da se seznani z osnovami za pripravo OPPN (strokovno gradivo) in do 24. 3. 2023 poda morebitne predloge in usmeritve za pripravo OPPN. Dne 7. 4. 2023 je bil pripravljen osnutek OPPN in pripadajoče okoljsko poročilo za izvedbo plana. Osnutek je bil na podlagi drugega in tretjega odstavka 122. člena ZureP-3 posredovan v predložitev mnenj nosilcev urejanja prostora in ministrstvu, pristojnemu za CPVO.

nazaj