vodilna slika

29. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-3/2018

Datum:   4.4.2018

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

29. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 19. aprila 2018, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž)

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  3. Predlog Odloka o javnih površinah Mestne občine Novo mesto - 2. obravnava
  4. Predlog Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 3 (Prostorska ureditev romskega naselja Žabjak Brezje) - 1. obravnava
  5. Predlog Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del - 1. obravnava
  6. Predlog Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu - 1. obravnava
  7. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – skrajšani postopek
  8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto - skrajšani postopek

8.1 Predlog uradnega prečiščenega besedila Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto

9. Kadrovske zadeve

10. Poročilo župana

11. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

 

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

 

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/2018040413524857/29_redna_seja_mandat_2014__2018/

 

 

S spoštovanjem,

 

 

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                      župan

 

 

 

OBVEŠČENI :

  • člani/ce Občinskega sveta

 

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles