vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
28.05.2020 900-5/2020–260 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) in občina - njene priložnosti in izzivi Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–259 Določitev prioritet na področju vzdrževanja in vlaganj na področju javne razsvetljave in občinskih cest (preplastitev in drugi ukrepi) v KS MO Novo mesto ter posredovanje teh prioritet vsem KS Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–258 Postavitev parkovnih poti ob pločniku ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–257 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP Komunala Novo mesto, d.o.o. Ana Bilbija Urad za finance in splošne zadeve
28.05.2020 900-5/2020–256 Stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–255 Vgradnja dvigal Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–254 Namestitev zaščitnih ograj ob državni cesti NM - Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–253 Ureditev avtobusnega postajališča Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–252 Vrhe - priključek vasi Vrhe na občinsko cesto Dolž – Iglenik Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–251 Projekt sistema za izposojo koles GoNM/pripombe na rebalans proračuna za leto 2020 Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–250 Hiša Turk in dostopna cesta do Cesarjeve ulice Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–249 Zaščita kolesarske steze pri OMV Janez Murn Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–248 Nadzor cestišča skozi naselje Stopiče Janez Murn Skupna občinska uprava občin Dolenjske
28.05.2020 900-5/2020–247 Prehod za pešce v Črmošnjicah Janez Murn Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–242 Sodelovanje občinske uprave in KS Bučna vas pri izvajanju projekta javna razsvetljava v KS Bučna vas Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–241 Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–240 Status javnega dobra v lasti Mestne občine Novo mesto Rok Mežnar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–239 Pobuda glede objekta Glavni trg 2 Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–238 Pobuda glede urejanja mirujočega prometa v mestnem jedru Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–237 Nova razsvetljava na štadionu Portoval Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–236 Čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–235 Odvzete socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto Jasna Kos Plantan Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–234 Vzpostavitev občinskega sistema samooskrbe Sara Tomšič Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–233 Pobuda za posredovanje odgovorov glede Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto Sara Tomšič Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–232 Poravnavanje finančnih obveznosti Zavoda Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–231 Izvedba dogodka Krka živi Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–230 Zavod Novo mesto in promocija turistične destinacije Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–229 Stroški dvorane v Češči vasi v 2019 Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020-246 Nakup sistema za vodenje turističnih in ostalih skupin Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020-245 Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - izvedba rednih in izrednih sej na daljavo Maja Žunič Fabjančič Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020-244 Seznanitev Občinskega sveta MONM z rezultati meritev kakovosti zraka v Novem mestu v letu 2019 Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020-243 Analiza stroškov sušenja blata Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020-228 Prikaz deleža MO NM in ostalih občin pri Skupni občinski upravi Alenka Muhič Skupna občinska uprava občin Dolenjske
06.02.2020 9001-11/2019–227 Postavitev drsališča Ana Bilbija Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–226 Trgovine na Glavnem trgu in oskrba stanovalcev Ana Bilbija Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–225 Pobude in vprašanja občank in občanov Uroš Lubej Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–224 Kdaj ima MONM v planu ureditev avtobusnega postajališča ob Kmetijski šoli Grm v Sevnem? Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019–223 Pobuda OU, da se začne s potrebnimi postopki, da se bo zmanjšalo število ptic - vran v Novem mestu in preprečilo povečevanje števila bobrov na območju mesta do takega števila, da bo nastalo preveč škode na bregovih Krke, potoka Težke vode Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–222 Posredovanje celovite informacije občanom o stanju avtobusne mreže oz. avtobusnega prometa v MO Novo mesto in Poročila o onesnaženosti zraka v Novem mestu – pobuda OU za pripravo informacij, vključno z ukrepi za izboljšanje stanja z roki Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019–221 Potreba po urgentnem reševanju stanovanj za najbolj ranljive skupine (brezdomce, ljudi ki živijo brez elektrike in vode in podobno) – pobuda za ustanovitev zavetišča za take osebe oz. ustanovitev ustreznih bivalnih enot za take osebe najk Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti