vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
28.01.2021 900-19/2020–320 Sanacija mlinščice pri Brulčevem mlinu v Hrušici Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-19/2020–313 Pobuda, da Nadzorni odbor opravi nadzor nad proračunom MO NM Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
28.01.2021 900-19/2020-310 Pobuda za resnejšo obravnavo svetniških pobud in vprašanj Ana Bilbija Direktorica občinske uprave
28.01.2021 900-19/2020-306 Pobuda za razrešitev predstavnikov MO NM v Nadzornem svetu Komunale NM Alojz Kobe Direktorica občinske uprave
28.01.2021 900-19/2020 – 324 Vzpostavitev delovnega telesa za področje socialnega varstva Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-19/2020 – 323 Pobuda za ureditev zunanje športne infrastrukture in razvoj različnih športnih aktivnosti Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-19/2020 – 322 Zamenjava poškodovanih tabel, ki označujejo ulice Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-19/2020 – 321 Sanacije ceste Gabrje Pangrč Grm Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-19/2020 – 319 Projekti krajevnih skupnosti v 2018-2020 Marko Dvornik Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-19/2020 – 318 Rekonstrukcija vodovoda na Markljevi ulici Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-19/2020 – 317 Pobuda da se odgovori na pobudi Analiza stroškov blata in Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-19/2020 – 315 Vprašanja na temo Arheološkega parka Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-19/2020 – 314 Svetniško vprašanje: Neresnične, žaljive ter pravno nevzdržne trditve Mestne občine Novo mesto o treh članih Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v odgovoru na tožbo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-19/2020 – 312 Pobuda za izdelavo akcijskega načrta oz. strategije za invalidom prijazno občino Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-19/2020 – 311 Sprememba in čistopis Odredbe Ana Bilbija Skupna občinska uprava občin Dolenjske
28.01.2021 900-19/2020 – 309 Onesnaženost zraka v mestu Novo mesto Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-19/2020 – 308 Obrasel prikazovalnik hitrosti v Gotni vasi Janez Murn Skupna občinska uprava občin Dolenjske
28.01.2021 900-19/2020 – 307 Zakaj se zimska služba pluženja pločnikov ne izvaja tudi v izvenmestnih KS? Pobuda MO Novo mesto oziroma županu, da se čiščenje pločnikov izvaja v vseh KS v MO Novo mesto Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-19/2020 - 305 Spodbujanje priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje Jasna Kos Plantan Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-18/2020-292 Poostren policijski nadzor v romskih naseljih Jasna Kos Plantan Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-18/2020–304 Odstranjevanje smeti in listja z ulic in pločnikov Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–302 OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–301 Obnova lesenega mosta pri Gradu Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–300 Sanacija in preplastitev ceste Dolenja vas – Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–299 Ureditev nabrežja Krke za urbano preživljanje prostega časa Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–297 Pobuda za posredovanje podatkov Centru za socialno delo Dr. Janez Povh Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-18/2020–296 Preverjanje komunalnih priključkov in komunalnega prispevka Janez Murn Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–295 Ureditev bivanjske zakonodaje Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-18/2020–294 Količina odloženih smeti na odlagališču Cerod in vprašanje nadomestila KS Brusnice Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020-298 Vključevanje zainteresirane javnosti v pripravo strateških dokumentov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020-293 Pobuda za dodatno pomoč oz. ukrepe pri izobrazbi Romov Jasna Kos Plantan Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-118/2020–303 Dokončna ureditev Resslove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–290 Vgradnja dvigal Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–288 Odkup zemljišča za cestni priključek Vrhe Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–287 Postajališče Dolž - Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–284 Sprejem nujnih ukrepov za preprečitev prekomernega hrupa na Kandijski ulici nasproti večstanovanjskih stavb št. 37, 39, 41 v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–283 Odgovor na svetniško vprašanje št. 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu – zahteva za dopolnitev odgovora Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–282 Pobuda, da občinska uprava preuči primere zapuščenih garaž v KS Majde Šilc in nekdanjega Hotela Kandija ter pripravi ustrezne ukrepe Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–279 Pobuda za pospešitev preplastitve občinskih cest Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–278 Parkirišče za hotelom Kandija Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj