vodilna slika

17. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-6/2016

Datum: 5. 10. 2016

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s k l i c u j e m

 

17. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 20. oktobra 2016, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz – druga obravnava

4. Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tovarna zdravil Krka - 1 (OPPN TZ KRKA-1) – prva obravnava

5. Dopolnjeni osnutek odloka Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2) – prva obravnava

6. Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

7. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

8. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

9. Premoženjsko – pravne zadeve

9.1 Četrta dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – četrta dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016

9.2 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 1403/4 in 1403/5, obe k.o. 1490 – Težka voda

9.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1284/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu

10. Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto

11. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

12. Poročilo o meritvi hitrosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2015

13. Kadrovske zadeve

14. Poročilo župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta

15. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

Gregor Macedoni,

ŽUPAN

 

 

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

-

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles