vodilna slika

7. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-4/2015

Datum:   13. 5. 2015

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

7. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 28. maja 2015, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 01. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda  

 02. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 03. Predlog odloka o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto – druga obravnava

 04. Predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto – druga obravnava

 05. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja  »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« – prva obravnava

 06. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava

 07. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin - prva obravnava

 08. Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2014

 09. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestna občina Novo mesto

 10. Kadrovske zadeve

 11. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto na povezavi http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=171

 

S spoštovanjem,

 

 

Gregor Macedoni,

župan

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      vodje uradov občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

-      sredstva javnega obveščanja         

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles