vodilna slika

20. seja leta 2013

 Številka: 9001-1/2013

 Datum:   30. 1. 2013

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

20. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 14. februarja 2012, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim 

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice - 2 – druga obravnava
 4. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina - zahod – prva obravnava.
 5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 6. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 7. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 in plan dela za leto 2013
 8. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2012
 9. Premoženjsko – pravne zadeve
 10. Kadrovske zadeve
 11. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 S spoštovanjem !

 

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

 

  VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles