vodilna slika

Seje

19. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 22.04.2021 ob 16:00
Lokacija:

Na podlagi 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18M61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 - uradno prečiščeno besedilo ) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

19. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 22. aprila 2021, ob 16. uri,

na daljavo, s pomočjo informacijsko - komunikacijske tehnologije

 

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a   r e d a :

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
  4. Obravnava in sprejem Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto in njihovih učinkih
  5. Kadrovske zadeve
  6. Poročilo župana
  7. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                       župan

Dnevni red

Zapisniki

Audio posnetki

Seje delovnih teles