vodilna slika

24. redna seja mandat 2014 - 2018

                                                                                                          Številka: 9001-7/2017

                                                                                                          Datum:  13.9.2017

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

24. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 28. septembra 2017, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 23. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto – 1. obravnava

4. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto - 1. obravnava - predlog za skrajšani postopek

5. Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

6. Premoženjsko – pravne zadeve

6.1 Tretja dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – tretja dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017, prva dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in prva dopolnitev načrta razpolaganja s premičnim  premoženjem v vrednosti nad 10.000 eur za leto 2017

6.2 Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3094/2 k.o. 1448 Prečna, parc. št. 1779/11 k.o. 1492 Stranska vas, parc. št. 981/10 k.o. 1455 Bršljin, 2070/2 k.o. 1493 Veliki Podljuben, parc. št. 2207/4 in 2207/5, obe k.o. 1453 Zagorica, parc. št. 1959/43 in 1959/45, obe k.o. 1487 Zajčji Vrh, parc. št. 2216/1 k.o. 1453 Zagorica ter katastrska občina 1453 Zagorica, parcela 2173/2, katastrska občina 1459 Herinja vas, parcela 1272/5, katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 435/21, katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1044/2 in katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1157/2

7. Kadrovske zadeve

8. Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

9. Poročilo župana

10. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                      župan

 

 

OBVEŠČENI :

  • člani/ce Občinskega sveta

      

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles