vodilna slika

11. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka:   9001-8/2015

Datum:     2. 12. 2015

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

11. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 17. decembra 2015, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – skrajšani postopek 

4. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – druga obravnava

5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – druga obravnava

6. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2016

7. Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2016 in 2017

8. Predlog sprememb in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

9.Predlog odloka o prenehanju javnega zavoda romski zaposlitveni center - prva obravnava

10.Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 – druga obravnava

11. Premoženjsko pravne zadeve

12. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

12.1 Dokončno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

12.2 Dokončno poročilo Nadzornega odbora avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto

12.3 Dokončno poročilo Nadzornega odbora avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Gasilsko reševalnem  centru Novo mesto

12.4 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016

13. Določitev višine odpusta dolgov v vzgojno-izobraževalnih zavodih Mestne občine Novo mesto

14. Kadrovske zadeve

15. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                             Gregor Macedoni

                                                                                                                     ŽUPAN

                                                                                              MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      vodje uradov občinske uprave

-      predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

-      sredstva javnega obveščanja

 

      

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles