vodilna slika

4. redna seja mandat 2014-2018

Številka: 9001-1/2015

Datum:    11. 2. 2015

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

4. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 26. februarja 2015, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).


z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 4. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 6. Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto - kratek postopek
 7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 8. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – prva obravnava
 9. Predlog odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
 10. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
 11. Premoženjsko – pravne zadeve
 12. Predlog spremembe Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
 13. Predlog spremembe Akta o ustanovitvi Izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
 14. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2014
 15. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Novo mesto za leto 2014 s planom za leto 2015
 16. Kadrovske zadeve
 17. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

 

 

Gregor Macedoni,

župan

 

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      vodje uradov občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

-         sredstva  javnega obveščanja       

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles