vodilna slika

25. seja leta 2013

Številka: 9001-7/2013

Datum:   30. 10. 2013

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

25. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 14. novembra 2013, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 2. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) in določitev uradnega prečiščenega besedila Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto

 4. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 – prva obravnava

 5. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

 6. Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišča za območje Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine   Novo mesto – prva obravnava

 7. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti – prva   obravnava

 8. Predlog Navodila o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov – druga obravnava

 9. Soglasje Občinskega sveta k potrditvi dodatnih del pri projektih

 10. Predlog odloka Vlade RS o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto – seznanitev in soglašanje z nalogami občine

 11. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenih nadzorih

 11.1 Poročilo o nadzoru zaključenega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

 11.2 Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto 2012

 11.3 Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod Osnovna šola Center

12. Premoženjsko – pravne zadeve

13. Kadrovske zadeve

14. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

S spoštovanjem

 

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

Posredovano: Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

                        Predsednici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles