vodilna slika

11. seja leta 2011

Številka: 9001-13/2011

Datum:   30. 11. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

11. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 15 decembra 2011, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

  

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.   Pregled in potrditev zapisnika 10. redne in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto  

3.   Usklajeni predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47 – druga obravnava

4.   Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ursa ob Straški cesti – prva obravnava

5.   Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava

6.   Predlog odloka in programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija za OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod - Drage« - prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

7.   Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – prva obravnava

8.   Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – prva obravnava

9.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto - prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

10.   Poročilo o najemu poslovnih prostorov na Topliški cesti v Novem mestu

11.   Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

11.1 Poročilo o opravljenem nadzoru o zadolževanju Mestne občine Novo mesto

11.2 Dopolnitev letnega plana nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

12.   Premoženjsko – pravne zadeve

13.   Kadrovske zadeve

14.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

-      Razvojno izobraževalni center Novo mesto

 

 

OBVEŠČENI:

 

-     Ana Ponikvar, Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles