vodilna slika

23. seja leta 2009

 

Številka:032-21/2009

Datum:   24. 6. 2009

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Napodlagi 21. in22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

23. sejoObčinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek,9. julija 2009, ob 16. uri 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto,Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

d n e v n i   r e d :

 

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnikov 22. redne in 3. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 4. Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
 5. Predlog odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
 6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah - druga obravnava
 7. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja vodovod Grčevje - druga obravnava
 8. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Zazidalnega načrta Podbreznik - druga obravnava
 9. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Poganci - druga obravnava
 10. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja kanalizacija romsko naselje Šmihel -  prva obravnava
 11. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja kanalizacija romsko naselje Brezje - prva obravnava
 12. Predlog odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
 13. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2009
 14. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (skrajšani postopek)
 15. Dopolnjeni osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem - prva obravnava
 16. Predlog odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
 17. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
 18. Premoženjsko - pravne zadeve

 

18.1 Drugadopolnitev prodaje in nakupa nepremičnega premoženja za leto 2009 in sklep o soglasju                                     občinskega sveta za prodajo in nakup

    19. Stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek odloka o OPPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna                vas

    20. Kadrovske zadeve

    21. Vprašanja in pobude članicin članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priloženaso gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14.,15., 16., 17. in 19. točko dnevnegareda. Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Gradivaso oz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

 Sspoštovanjem!

 

 

 

 

Po pooblastilu župana

št. 021-22/200, z dne 13. 6. 2007

podžupan

Rafko Križman

 

VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavnikiobčinske uprave

-         predsednikNadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         pripravljalcigradiv 

 

 

 

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles