vodilna slika

Splošni pogoji in politika zasebnosti

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO SISTEMA MESTNA KARTICA »SITIUM«  

1. SPLOŠNA DOLOČILA  

1.1. Splošni pogoji za uporabo sistema Mestne kartice (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) določajo pogoje uporabe sistema Mestne kartice v Mestni občini Novo mesto in Mestni občini Nova Gorica ter urejajo razmerje med Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Nova gorica kot izdajateljem Mestne kartice in končnimi imetniki sistema Mestne kartice. 

1.2. Sistem Mestne kartice obsega kartično in virtualno obliko Mestne kartice, ki deluje pod blagovno znamko Sitium, namenjene identifikaciji imetnika v pravnem prometu ter plačilnim storitvam pri uporabi javnih storitev na območju mestne kartice.

1.3. Izdajatelja Mestne kartice sta Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Nova Gorica. Naloge upravljanja sistema Mestne kartice v imenu in na območju Mestne občine Novo mesto opravlja Knjižnica Mirana Jarca. Naloge upravljanja sistema Mestne kartice v imenu in na območju Mestne občine Nova Gorica opravljajo Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica.

1.4. Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Nova Gorica si pridržujeta pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev brez predhodne najave. V kolikor ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z iztekom 14 dni od dneva javne objave na spletni strani www.sitium.si in so s tem dnem za imetnike sistema Mestna kartica zavezujoči. Šteje se, da imetnik s spremembami soglaša, če do dneva pred pričetkom veljavnosti sprememb ne odpove pogodbe oz. ne zahteva preklica ali ukinitve Mestne kartice.  

2. OPREDELITEV POJMOV  

2.1. Sistem Mestne kartice je sistem, v okviru katerega se zagotavljajo storitve identifikacije imetnika Mestne kartice pri izvajalcih javnih storitev ter plačilne storitve pri uporabi javnih storitev na območju Mestne kartice.  

2.2. Območje Mestne kartice je regionalno območje Mestne občine Novo mesto in Mestne občine Nova Gorica, razširjeno na območje delovanja izvajalcev javnih storitev.  

2.3. Moje mesto je oznaka za izbrano mesto (bodisi Mestna občina Novo mesto bodisi Mestna občina Nova Gorica), ki upravlja s sredstvi imetnika Mestne kartice.  

2.4. Mestna kartica je kartica v fizični obliki (tj. kartična mestna kartica) oziroma kartica v virtualni obliki (mobilna aplikacija Sitium), ki je namenjena identifikaciji imetnika v pravnem prometu ter plačilnim storitvam pri uporabi javnih storitev na območju mestne kartice. - Kartična Mestna kartica je Mestna kartica v fizični obliki, ki jo izdaja izdajatelj. - Mobilna aplikacija Sitium  je Mestna kartica v virtualni obliki, ki jo zagotavlja izdajatelj v obliki mobilne aplikacije za pametne naprave.  

2.5. Blagovna znamka Sitium je kombinacija znakov, ki se uporablja za identifikacijo Mestne kartice in njeno razlikovanje od drugih podobnih storitev ali blaga, in je izražena v tekstualni obliki in z edinstveno grafično podobno. Lastnik blagovne znamke Sitium je izdajatelj.  

2.6. Deležniki sistema Mestna kartica so vse pravne in fizične osebe, vključene v sistem Mestne kartice, razvrščene v kategorije: izdajatelj, upravljavec, izvajalec javnih storitev ter imetnik.  

2.7. Izdajatelj Mestne kartice ali izdajatelj označuje Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Nova Gorica.  

2.8. Upravljavec Mestne kartice ali upravljavec je izvajalec storitve upravljanja sistema mestne kartice in skupnega računa mestne kartice v imenu in za račun izdajatelja ter na območju mestne kartice.  

2.9. Imetnik Mestne kartice je fizična oseba, ki je imetnik kartične mestne kartice ali mobilne aplikacije Sitium in s tem imetnik sistema Mestne kartice  na ime katere je izdana kartična mestna kartica, in fizična oseba, ki je registrirala mobilno aplikacijo Sitium.  

2.10. Izvajalec javnih storitev je vsak ponudnik storitev in blaga, ki je vključen v sistem Mestne kartice in se zanaša na Mestno kartico kot sredstvo identifikacije oziroma omogoča plačilo za opravljene storitev in blago z Mestno kartico kot plačilnim sredstvom. Seznam izvajalcev javnih storitev je dostopen na spletni strani www.sitium.si ter v mobilni aplikaciji Sitium.  

2.11. Registracijska točka Mestne kartice označuje mesto izdajatelja in upravljavca ali izvajalca javnih storitev, na katerem je imetniku Mestne kartice zagotovljena oddaja vloge za izdajo ali preklic kartične Mestne kartice in možnost pridobivanja ali uveljavljanja pravic iz naslova uporabe Mestne kartice. Seznam registracijskih točk Mestne kartice je dostopen na spletni strani www.sitium.si ter v mobilni aplikaciji Sitium.   

2.12. ID imetnika je enolična identifikacijska številka kartične Mestne kartice, izpisana na nosilcu (tj. kartici) oz. enolična identifikacijska številka virtualne Mestna kartice, ki se dodeli po izvedeni registraciji osebnega oz. uporabniškega računa Sitium v mobilni aplikaciji Sitium.   

2.13. Prodajno mesto Mestne kartice označuje mesto izdajatelja, upravljavca ali izvajalca javnih storitev, ki imetniku omogoča polnjenje dobroimetja na mestni kartici, ter mesto izvajalca javnih storitev (bodisi fizična lokacija bodisi spletno prodajno mesto), ki imetniku omogoča nakup blaga ali storitev oz. izvedbo elektronskega naročila.  

2.14. Javna storitev je vsaka gospodarska in negospodarska dejavnost v javnem interesu, ki jo opravlja izvajalec javnih storitev brezplačno ali proti plačilu in je dostopna imetnikom mestne kartice.  

2.15. Poseben status imetnika Mestne kartice je status, ki je imetniku dodeljen glede na njegovo starost ali druge socialne okoliščine, ki ga opredeljujejo in na podlagi katerega so imetniku na voljo posebne pravice ali ugodnosti, vezane na status (npr. posebne ugodnosti, prilagojeno informiranje itd.).   

2.16. Sestavni deli splošnih pogojev ter druge politike so vsi splošni pravni akti, ki opredeljujejo sistem Mestna kartica ali razmerje med posameznimi deležniki sistema Mestne kartice, razvrščeni v kategorije: cenik, politika varovanja osebnih podatkov ter druge politike.  

2.17. Cenik označuje vsakokrat veljavni cenik storitev in stroškov uporabe sistema Mestne kartice, ki je objavljen na spletni strani www.sitium.si ter v mobilni aplikaciji Sitium, in šteje za sestavni del teh splošnih pogojev.   

2.18. Politika varovanja osebnih podatkov označuje splošni pravni akt izdajatelja Mestna kartice, ki ureja pravno razmerje med izdajateljem in imetnikom Mestne kartice s področna varstva osebnih podatkov imetnikom Mestne kartice in šteje za sestavni del teh splošnih pogojev.  

2.19. Druge politike so splošni pravni akti, ki zavezujejo ali omejujejo imetnike Mestne kartice in s tem opredeljujejo uporabo sistema Mestne kartice, vendar ne posegajo v pravno razmerje med deležniki sistema Mestne kartice, kot opredeljeno s temi splošnimi pogoji (sem spadajo npr. splošni ali posebni pogoji mobilnega operaterja, nadalje splošni ali posebni pogoji uporabe pametne denarnice VALÚ, splošni pogoji izvajalcev javnih storitev itd.).  

3. SISTEM MESTNE KARTICE   

3.1. Sistem Mestne kartice je sistem, zasnovan z namenom, da se imetnikom Mestne kartice omogoča pridobitev enotne Mestne kartice, ki je pravno enakovredna članski kartici, izkaznici, vstopnici, karti ali drugemu sredstvu identifikacije ali plačilnemu sredstvu, ki jo/ga priznava posamezni izvajalec javnih storitev ter imetnikom na območju Mestne kartice zagotavlja: - izvedbo identifikacije imetnika Mestne kartice, - nakup blaga oz. plačilo za javne storitve pri izvajalcih javnih storitev, - obveščanje in pridobivanje informacij izdajatelja Mestne kartice, informacij o izvajanju in uporabi javnih storitev (npr. o avtobusnih prevozih, lokacijah parkomatov, lokacijah izposoje koles, načrtovanje poti, aktualni dogodki, napovedniki) ter drugih informacij o posebnih ugodnostih imetnikov Mestne kartice.

3.2. Doseganje namena sistema Mestne kartice in pozitivnih učinkov sistema Mestne kartice je odvisno od vseh deležnikov sistema Mestne kartice, zlasti pa imetnikov Mestne kartice, njegovih aktivnosti in prizadevanja k uporabi Mestne kartice.  

4. KARTIČNA MESTNA KARTICA  

4.1. IZDAJA KARTIČNE MESTNE KARTICE

4.1.1. Imetnik kartične Mestne kartice je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: posameznik). 

4.1.2. Kartično Mestno kartico lahko posameznik pridobi na podlagi pravilno izpolnjene in oddane pisne vloge za izdajo Mestne kartice na registracijskih točkah Mestne kartice. 

4.1.3. Pisna vloga za izdajo Mestne kartice se odda na predpripravljenem obrazcu, ki ga posameznik prejme brezplačno na registracijski točki Mestna kartice ali na spletni strani www.sitium.si.

4.1.4. Vloga se šteje za pravilno izpolnjeno v primeru, kadar vsebuje najmanj naslednje vrste podatkov:  - ime in priimek imetnika Mestne kartice, - stalno ali začasno prebivališče imetnika Mestne kartice, - rojstne podatke (tj. rojstni datum) imetnika Mestne kartice, - podatke, relevantne za opredelitev statusa imetnika Mestne kartice, - podatke o izbranem mestu »Moje mesto« (tj. Mestna občina Novo mesto ali Mestna občina Nova Gorica), - kontaktni podatki (najmanj 1): mobilna številka, elektronski naslov imetnika mestne kartice ali njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika, - soglasje o seznanjenosti in strinjanju s temi splošnimi pogoji imetnika Mestne kartice ali njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika, - način prevzema Mestne kartice (npr. posredovanje po pošti, osebni prevzem na lokaciji posamezne registracijske točke, ipd.), - podatek o namenu vloge za izdajo kartične Mestne kartice (npr. izdaja prve Mestne kartice ali nove Mestne kartice zaradi prenehanja veljavnosti ali izdaja nadomestne Mestne kartice zaradi preklica že izdane itd. - zahteva za priznanje posebnega statusa, za kar se, ne glede na določbe tega poglavja, uporabljajo določbe teh splošnih pogojev pod poglavjem »Posebne ugodnosti in posebni status«.

4.1.5. Za izdajo kartične Mestne kartice identifikacija z osebnim dokumentom ni zahtevana. Pristojna oseba na registracijski točki Mestne kartice ima pravico zahtevati predložitev osebnega dokumenta in izvesti preveritev podatkov, navedenih v vlogi za izdajo Mestne kartice. 

4.1.6. Vlogo za izdajo Mestne kartice odda posameznik sam neposredno pri registracijski točki Mestne kartice, ali po pošti na naslov katerekoli registracijske točke Mestne kartice.

4.1.7. Glede na območje Mestne kartice, na katerem je vložena vloga za izdajo kartične Mestne kartice, se določi Moje mesto kot upravljavca sredstev imetnika kartične Mestne kartice.

4.1.8. Ob prejemu vloge za izdajo mestne kartice pristojna oseba na registracijski točki Mestne kartice preveri, ali je vloga pravilno oz. v celoti izpolnjena in kot takšna primerna za izdajo mestne kartice. Pristojna oseba lahko imetnika pozove k dopolnitvi vloge za izdajo Mestne kartice ali sprejme vlogo v obravnavo. 

4.1.9. Izdajatelj Mestne kartice izda Mestno kartico najkasneje v roku 10 dni od prejema na podlagi pravilno in v celoti izpolnjene vloge za izdajo Mestne kartice. Izdajatelj Mestne kartice zagotovi, da ima vsaka Mestna kartica svojo, enolično identifikacijsko številko (ti. ID imetnika).

4.1.10. Mestna kartica se vroči imetniku Mestne kartice na način, ki je kot način za vročanje označen na vlogi za izdajo mestne kartice. 

4.1.11. Če način vročanja, kot je označen na vlogi za izdajo mestne kartice, ni uspešen, izdajatelj oz. v njegovem imenu pooblaščena oseba obvesti preko kontaktnega podatka, navedenega na vlogi za izdajo Mestne kartice, imetnika Mestne kartice o prispeli Mestni kartici in ga pozove k prevzemu. Rok za prevzem Mestne kartice je 10 dni od poziva za prevzem Mestne kartice. Po izteku navedenega roka, se Mestna kartica uniči.

4.1.12. Z oddajo vloge za izdajo kartične Mestne kartice se šteje, da je med imetnikom Mestne kartice in izdajateljem Mestne kartice sklenjena pogodba o uporabi Mestne kartice oz. vključitvi v sistem Mestne kartice. Pravico do uporabe Mestne kartice pridobi imetnik Mestne kartice z dnem prejema oz. vročitve kartične Mestne kartice. Pogodbeno razmerje preneha veljati z dnem, ko so izpolnjene vse obveznosti obeh pogodbenih strank. V kolikor trenutka prenehanja veljavnosti ni mogoče opredeliti drugače, se šteje, da pogodbeno razmerje preneha veljati z iztekom 60 mesečnega obdobja od dneva prenehanja veljavnosti Mestne kartice.  

4.2. IMETNIK KARTIČNE MESTNE KARTICE S SKRBNIKOM

4.2.1. Ne glede na predhodno poglavje, je imetnik kartične Mestne kartice lahko tudi fizična oseba, mlajša od 15 let ali posameznik, starejši od 18 let, ki ji je odvzeta poslovna sposobnosti (v nadaljnjem besedilu: imetnik Mestne kartice s skrbnikom). 

4.2.2. V primeru iz prejšnje točke tega poglavja, se šteje, da je z oddajo vloge za izdajo kartične Mestne kartice sklenjena pogodba med izdajateljem Mestne kartice ter fizično osebo, ki je kot zakoniti zastopnik ali skrbnik ali pooblaščena oseba imetnika mestne kartice, navedena na vlogi za izdajo Mestne kartice. 

4.2.3. V primeru iz prve točke tega poglavja, se šteje, da odgovornost za ravnanja imetnika kartične Mestne kartice, ne glede na določbe teh Splošnih pogojev, v celoti prevzema fizična oseba, ki je kot zakoniti zastopnik ali skrbnik ali pooblaščena oseba imetnika Mestne kartice, naveden na vlogi za izdajo Mestne kartice. 

4.2.4. Postopek za izdajo kartične Mestne kartice v primerih iz prve točke tega poglavja izvede posameznik sam s predložitvijo soglasja fizične osebe, ki je zakoniti zastopnik ali skrbnik ali pooblaščena oseba imetnika Mestne kartice ali ta fizična oseba.  

4.3. UPORABA KARTIČNE MESTNE KARTICE

4.3.1. Imetnik mestne kartice z dnem prejema kartične Mestne kartice pridobi pravico do uporabe kartične Mestne kartice kot: - sredstva za identifikacijo imetnika Mestne kartice za potrebe uporabe javnih storitev oziroma pri izvajalcih javnih storitev ter - kot plačilnega sredstva, kar obsega »polnjenje« računa Mestne kartice kot predplačniške kartice (tj. polnitev dobroimetja) na prodajnih mestih Mestne kartice z gotovino ter poraba sredstev za nakup blaga ali plačilo storitev pri izvajalcih javnih storitev.

4.3.2. Uporaba kartične Mestne kartice je mogoča izključno ob predložitvi kartične Mestne kartice.

4.3.3. Kartična Mestna kartica je stalna in neprenosljiva in se lahko uporablja pri vseh izvajalci javnih storitev.

4.3.4. Izvajalec javnih storitev sme zavrniti uporabo Mestne kartice, ki je nečitljiva, poškodovana, uničena ter kartico s pretečenim rokom veljavnosti. 

4.3.5. Uporaba kartične Mestne kartice ima omejene funkcionalnosti in ne omogoča uporabo sistem Mestne kartice v enakem obsegu, kot virtualna mestna kartica.

4.3.6. Kartična Mestna kartica ni povezana in ni povezljiva z virtualno Mestno kartico oz. osebnim računom Sitium v okviru mobilne aplikacije Sitium. Določba se smiselno enako uporablja tudi za stanje in porabo sredstev na Mestni kartici v kartični ali virtualni obliki.  

4.4. PREKLIC, BLOKADA TER UNIČENJE KARTIČNE MESTNE KARTICE

4.4.1. Imetnik kartične Mestne kartice je dolžan takoj obvestiti izdajatelja Mestne kartice bodisi neposredno bodisi preko Registracijske točke Mestne kartice, o vsaki spremembi podatkov o imetniku Mestne kartice ter o drugih okoliščinah, relevantnih za uporabo kartične Mestne kartice (npr. poškodovanje, uničenje ali izguba Mestne kartice, sum zlorabe, poškodovanje ali obraba čipa ali sistema za brezkontaktno uporabo itd.).

4.4.2. Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko posreduje ustno ali pisno neposredno pri izdajatelju Mestne kartice, ki je določen kot Moje mesto, ali na katerikoli registracijski točki Mestne kartice. V primeru, da izdajatelj Mestne kartice, pri katerem je podano obvestilo iz prve točke tega poglavja, ni izbrano mesto imetnika Mestne kartice (tj. Moje mesto), sme obvestilo posredovati pristojnemu izdajatelju Mestne kartice v reševanje ali zavrniti vlogo,  o čemer se nemudoma obvesti imetnika Mestne kartice.

4.4.3. Izdajatelj Mestne kartice po prejemu obvestila preveri, ali ima imetnik stanje sredstev na kartični Mestni kartici ter izvede obračun nadomestil v skladu s temi Splošni pogoji. V primeru, da ima imetnik na kartični Mestni kartici manj ali enako sredstev, kot znaša nadomestilo za vračilo sredstev na bančni račun, mu upravljalec teh sredstev ne vrača. V primeru presežka sredstev, se le-ta izplačajo na račun TRR, ki ga sporoči imetnik Mestne kartice.

4.4.4. Izdajatelj Mestne kartice, ki je izbrano mesto, je upravičen in dolžan v primeru prejema obvestila iz prve točke tega poglavja, izvesti preklic, blokado ali uničenje Mestne kartice in imetnika Mestne kartice seznaniti z možnostmi za pridobitev nove Mestne kartice ter možnosti za prenos ali izplačilo preostalih sredstev na predplačniški Mestni kartici.  

4.5. PLAČILO ZA STORITVE 

4.5.1. Stroški izdaje, preklica, blokade Mestne kartice ter drugi stroški za administrativna opravila v zvezi z uporabo kartične Mestne kartice se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom. 

4.5.2. Stroški storitve »polnjenje« Mestne kartice kot predplačniške kartice (tj. polnitev dobroimetja) ter stroški vseh denarnih transakcij oz. plačilnih storitev, vključno s provizijo, se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom.  

4.6. VELJAVNOST KARTIČNE MESTNE KARTICE

4.6.1. Kartična Mestna kartica se izda za obdobje 5 let (ti. veljavnost Mestne kartice). Izdajatelj Mestne kartice lahko v posebnih primerih določi krajšo ali daljšo veljavnost kartične Mestne kartice (npr. trajanje posebnega statusa).

4.6.2. Veljavnosti Mestne kartice ni mogoče podaljšati. 

4.6.3. Imetnik Mestne kartice lahko ob vsakokratnem prenehanju veljavnosti kartične Mestne kartice ali njeni izgubi zaprosi za izdajo nove oz. nadomestne kartične Mestne kartice. Ob tem lahko imetnik Mestne kartice zaprosi tudi za izplačilo ali prenos neporabljenih presežnih sredstev na novo kartično Mestno kartico. Zahteva za izplačilo ali prenos neporabljenih presežnih sredstev mora biti podana najkasneje v roku 60 mesecev od prenehanja veljavnosti Mestne kartice.

4.6.4. Izdajatelj Mestne kartice lahko prekliče veljavnost Mestne kartice na podlagi zahteve imetnika Mestne kartice ter v drugih utemeljenih primerih na podlagi predhodnega pisnega obvestila o preklicu veljavnosti Mestne kartice (npr. izdaja nove Mestne kartice, neuporaba Mestne kartice v daljšem časovnem obdobju).  

5. VIRTUALNA MESTNA KARTICA  

5.1. NAMESTITEV IN REGISTRACIJA MOBILNE APLIKACIJE SITIUM (PRIDOBITEV VIRTUALNE MESTNE KARTICE)

5.1.1. Imetnik virtualne Mestne kartice je lahko vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: posameznik). V primeru, da fizična oseba ni poslovno sposobna, mora slednja imeti dovoljenje zakonitega zastopnika, skrbnika ali pooblaščene osebe, ki je poslovno sposobna.

5.1.2. Posameznik pridobi virtualno Mestno kartico s pravilno namestitvijo brezplačne mobilne aplikacije Sitium in izvedeno registracijo v mobilni aplikaciji Sitium. 

5.1.3. Namestitev brezplačne mobilne aplikacije Sitium je omogočen z mobilno napravo z iOS ali Android operacijskim sistemom ali z drugo napravo s podprtim internetnim brskalnikom in z omogočenim dostopom do prenosa podatkov oz. do interneta. Dostop do prenosa podatkov oz. do interneta zagotavlja imetnik Mestne kartice. Za morebitno škodo, ki bi imetniku Mestne kartice nastala zaradi nedelovanja mobilne aplikacije Sitium ali prekinitve v delovanju, ki izvirajo iz omejenega dostopa ali nedostopa do interneta, izdajatelj Mestne kartice ne prevzema odgovornosti. Z izvedbo popolne registracije posameznik pridobi osebni oz. uporabniški račun Sitium, ki predstavlja virtualno Mestno kartico. 

5.1.4. Izvedba registracije v mobilni aplikaciji Sitium se izvede na način, da se imetnik identificira s svojo mobilno telefonsko številko (MSISDN), ki jo tudi potrdi preko vpisa enkratnega gesla prejetega v SMS sporočilu. Sledi vnos osebnih podatkov o imetniku Mestne kartice in seznanitev z vsebino teh splošnih pogojev za uporabo sistema Mestne kartice in sprejem le-teh. Z uspešno registracijo imetnik pridobi svoj osebni oz. uporabniški račun Sitium in pravico do uporabe osnovnega nabora storitev virtualne mestne kartice. 

5.1.5. V okviru registracije ali kasneje v nastavitvah osebnega oz. uporabniškega računa Sitium posameznik zagotovi naslednje podatke:  - obvezni podatki v postopku registracije: o podatki o izbranem mestu »Moje mesto« (Mestna občina Novo mesto ali Mestna občina Nova Gorica),   o ime in priimek imetnika mestne kartice, o stalno ali začasno prebivališče imetnika mestne kartice, o rojstni podatki (tj. rojstni datum) imetnika mestne kartice, o podatki, relevantne za opredelitev statusa imetnika Mestne kartice, o kontaktni podatki (najmanj 1): mobilna številka (obvezno), elektronski naslov imetnika mestne kartice; - neobvezni podatki: o e-naslov, o posebni status uporabnika,

5.1.6. V primeru, da je imetnik Mestne kartice fizična oseba, mlajša od 15 let ali posameznik, starejši od 18 let, ki ji je odvzeta poslovna sposobnosti (v nadaljnjem besedilu: imetnik Mestne kartice s skrbnikom), je le-ta v postopku registracije dolžna izkazati dovoljenje zakonitega zastopnika oz. skrbnika ali pooblaščene polnoletne osebe za pridobitev virtualne Mestne kartice ter uporabo mobilne aplikacije Sitium. To se zagotovi s predložitvijo ustreznih dokazil (npr. pisno soglasje, dovoljenje) na registracijski točki. 

5.1.7. V primeru iz prejšnje točke se šteje, da odgovornost za ravnanja imetnika virtualne Mestne kartice, ne glede na določbe teh Splošnih pogojev, v celoti prevzema fizična oseba, ki je kot zakoniti zastopnik ali skrbnik ali pooblaščena oseba imetnika mestne kartice, izdala dovoljenje za Mestne kartice za pridobitev virtualne Mestne kartice ter uporabo mobilne aplikacije Sitium.

5.1.8. V okviru registracije se osebnemu oz. uporabniškemu računu Sitium, dodeli enolično določena identifikacijska številka imetnika (ti. ID imetnika).

5.1.9. Z zaključkom postopka registracije v mobilni aplikaciji Sitium se šteje, da je med imetnikom Mestne kartice in izdajateljem Mestne kartice sklenjena pogodba o uporabi Mestne kartice oz. vključitvi v sistem Mestne kartice. Pravico do uporabe Mestne kartice pridobi imetnik Mestne kartice z dnem zaključene registracije svojega osebnega oz. uporabniškega računa Sitium v mobilni aplikaciji Sitium. Pogodbeno razmerje preneha veljati z dnem, ko so izpolnjene vse obveznosti obeh pogodbenih strank. V kolikor trenutka prenehanja veljavnosti ni mogoče opredeliti drugače, se šteje, da pogodbeno razmerje preneha veljati z iztekom 60 mesečnega obdobja od dneva ukinitve virtualne mestne kartice.   

5.2. PRIJAVA V MOBILNO APLIKACIJO SITIUM TER UPORABA VIRTUALNE MESTNE KARTICE

5.2.1. Po uspešni registraciji lahko imetnik virtualne Mestne kartice slednjo uporablja s prijavo v mobilno aplikacijo Sitium preko pametne naprave. 

5.2.2. Uporaba sistema Mestne kartice preko virtualne Mestne kartice je zagotovljena v obsegu funkcionalnosti, ki so imetniku Mestne kartice na voljo (bodisi uporaba osnovnega nabora storitev virtualne mestne kartice bodisi uporaba dodatnih storitev).

5.2.3. Virtualna Mestna kartica je stalna in neprenosljiva in se lahko uporablja pri vseh izvajalcih javnih storitev, ki so pristopili k sistemu. 

5.2.4. Virtualna Mestna kartica oz. osebni ali uporabniški račun Sitium imetniku omogoča: - identifikacijo imetnika Mestne kartice za potrebe uporabe javnih storitev oziroma pri izvajalcih javnih storitev, - uporabo kot plačilno sredstvo, kar obsega »polnjenje« računa Mestne kartice kot predplačniške kartice (tj. polnitev dobroimetja) ter porabo sredstev za nakup blaga ali plačilo storitev pri izvajalcih javnih storitev, - uporabo funkcionalnosti za obveščanje in pridobivanje informacij izdajatelja Mestne kartice, informacij o izvajanju in uporabi javnih storitev (npr. o avtobusnih prevozih, lokacijah parkomatov, lokacijah izposoje koles, načrtovanje poti, aktualni dogodki, napovedniki) ter drugih informacij o posebnih ugodnostih imetnikov Mestne kartice.

5.2.5. Virtualna Mestna kartica ni povezana in ni povezljiva s kartično Mestno kartico. Določba se smiselno enako uporablja tudi za stanje in porabo sredstev na Mestni kartici v kartični ali virtualni obliki.

5.2.6. Uporaba virtualne Mestne kartice za namene identifikacije, je mogoča izključno ob predložitvi pametne naprave, na kateri je nameščena mobilna aplikacija Sitium. 

5.2.7. Uporaba virtualne Mestne kartice za namene, ki niso opredeljeni v predhodni točki, je mogoča izključno ob aktivni uporabi mobilne aplikacije Sitium na pametni napravi.  

5.3. UKINITEV VIRTUALNE MESTNE KARTICE 

5.3.1. Imetnik Mestne kartice lahko kadarkoli zahteva ukinitev virtualne mestne kartice oz. uporabniškega računa Sitium. Zahteva za ukinitev računa se poda z elektronsko pošto na naslov info@sitium.si.  

5.3.2. Ukinitev virtualne Mestne kartice lahko za imetnika zahteva tudi druga fizična oseba, ki se izkaže kot njegov zakoniti zastopnik, skrbnik ali pooblaščena oseba ali tretja oseba na podlagi mrliškega lista ali sklepa o dedovanju. Zahtevo za ukinitev virtualne Mestne kartice pošlje na elektronski naslov info@sitium.si. V zahtevi se opredeli za način vračila morebitnih preostalih sredstev iz predplačniške kartice.

5.3.3. Izdajatelj Mestne kartice po prejemu zahteve preveri, ali ima imetnik stanje sredstev na uporabniškem računu, izvede obračun nadomestil v skladu s temi Splošni pogoji in zapre uporabniški račun. V primeru, da ima imetnik ob zaprtju na uporabniškem računu manj ali enako sredstev, kot znaša nadomestilo za vračilo sredstev na bančni račun, mu upravljalec teh sredstev ne vrača. V primeru presežka sredstev, se le-ta izplačajo na račun TRR, ki ga ob zahtevi za ukinitev Mestne kartice, navede imetnik Mestne kartice.  

5.4. VELJAVNOST VIRTUALNE MESTNE KARTICE 

V primeru neaktivnosti pri uporabi virtualne Mestne kartice v obdobju neprekinjeno najmanj 24 mesecev oziroma v primeru, da v navedenem obdobju virtualna Mestna kartica imetnika ni uporabljena, sme izdajatelj Mestne kartice na podlagi predhodnega obvestila ukiniti uporabniški račun Sitium oz. preklicati veljavnost Mestne kartice.   

6. ODGOVORNOST IMETNIKA IN IZDAJATELJA MESTNE KARTICE  

6.1. ODGOVORNOST IMETNIKA MESTNE KARTICE

6.1.1. Imetnik kartične Mestne kartice je dolžan mestno kartico uporabljati skrbno in varno. Namerno poškodovanje ali uničenje kartične Mestne kartice ni dopustno. Za zlorabo Mestne kartice zaradi izgube ali uporabe s strani nepooblaščene osebe, je v celoti odgovoren imetnik Mestne kartice. 

6.1.2. Imetnik virtualne mestne kartice je odgovoren za varno hrambo, varno uporabo, delovanje in pravilno uporabo mobilne naprave, na kateri je nameščena mobilna aplikacija Sitium. 

6.1.3. Imetnik virtualne Mestne kartice je dolžan zagotoviti prenos mobilnih podatkov oz. dostop do interneta. Imetnik je seznanjen in se izrecno strinja s tem, da je uporaba storitev mobilne aplikacije Sitium vezana na možnost uporabe mobilnih storitev mobilnega operaterja. Prenos mobilnih podatkov oz. dostop do interneta sta pogoj za delovanje in uporabo mobilne aplikacije Sitium. 

6.1.4. Imetnik virtualne Mestne kartice je odgovoren za vsa ravnanja in vsakršno uporabo mobilne naprave, na katerih je nameščena mobilna aplikacija Sitium ter za vsakršno uporabo mobilne aplikacije Sitium, vključno z razpolaganjem s prednaloženimi sredstvi s strani tretje osebe, nepooblaščene ali neavtorizirane osebe. 

6.1.5. Imetnik Mestne kartice je odgovoren za pravilne, točne in popoldne podatke o imetniku Mestne kartice ter njegovem zakonitem zastopniku, skrbniku ali pooblaščeni osebi, kadar je tako zahtevano. V primeru spremembe osebnih in drugih podatkov o imetniku Mestne kartice, je imetnik dolžan v roku 8 dni obvestiti izdajatelja. Izdajatelj Mestne kartice je upravičen začasno ali trajno preklicati veljavnost Mestne kartice, v kolikor sam ali na podlagi verodostojnih virov ugotovi, da so osebni podatki o imetniku Mestne kartice netočni, nepravilni ali nepopolni, nadalje v primerih suma zlorabe Mestne kartice ter v primerih, kadar je to zahtevano na podlagi verodostojne listine (npr. sodne odredbe) ali s strani pooblaščene osebe, ki se izkaže z verodostojno listino. 

6.1.6. Imetnik Mestne kartice je dolžan ravnati skrbno s sredstvi na predplačniški Mestni kartici. Izdajatelj Mestne kartice je dolžan skladno z določbami teh Splošnih pogojev poskrbeti za porabo, izplačilo ali prenos sredstev v primeru prenehanja veljavnosti Mestne kartice.  

6.2. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI IZDAJATELJA MESTNE KARTICE

6.2.1. Izdajatelj Mestne kartice ne prevzema odgovornosti za uporabo Mestne kartice s strani osebe, ki ni poslovno sposobna oseba, kot tudi ne s strani osebe, ki ni imetnik Mestne kartice, njegov zakoniti zastopnik, skrbnik ali pooblaščenec. 

6.2.2. Izdajatelj Mestne kartice ne odgovarja za zlorabo Mestne kartice ali fizično poškodovanje ali uničenje Mestne kartice, kakor tudi ne za škodo, ki bi imetniku nastala zaradi neodgovornega ali malomarnega ravnanja s kartično Mestno kartico. Izdajatelj Mestne kartice ne odgovarja za škodo, ki bi nastala imetniku Mestne kartice, zaradi neavtorizirane porabe dobroimetja ali porabe dobroimetja s strani nepooblaščene osebe. 

6.2.3. Imetnik je posebej seznanjen z dejstvom, da ima njegov mobilni telefon s tem, ko mu je omogočena uporaba Mestne kartice, funkcijo plačilnega instrumenta. Zato mu izdajatelj svetuje posebno skrbnost pri uporabi in varovanju svojega mobilnega telefona, kartice SIM in storitve. Imetnik je dolžan kot dober gospodar z mobilnim telefonom in kartico SIM skrbno in odgovorno ravnati in storiti vse potrebno, da se prepreči njuna izguba, kraja ali zloraba. V primeru uničenja, izgube, kraje mobilnega telefona oz. kartice SIM ali suma zlorabe plačilnega instrumenta je Imetnik obvezno brez odlašanja dolžan o tem obvestiti izdajatelja, v primeru kraje pa tudi policijo.

6.2.4. Izdajatelj Mestne kartice ne prevzema odgovornosti za sredstva, ki niso bila porabljena v času veljavnosti Mestne kartice oz. prenesena ali izplačana ob prenehanju veljavnosti Mestne kartice iz razlogov na strani imetnika Mestne kartice.  

7. PLAČILNE STORITVE IN POSEBNE UGODNOSTI   

7.1. VREDNOSTNE OMEJITVE 

7.1.1. Uporaba Mestne kartice kot plačilnega sredstva je dopustna v omejenem obsegu in sicer v skladu z zakonskimi omejitvami, kot jih predpisuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1):  - imetnik lahko mesečno izvede transakcije do skupno največ 150 EUR. - imetnik ima lahko v kateremkoli trenutku dobroimetje v višini, ki ne presega vrednosti 50 EUR.  

7.2. POSEBNE UGODNOSTI TER POSEBNI STATUS

7.2.1. Imetnik Mestne kartice, ki mu je priznan posebni status, je upravičen do ugodnosti ali posebnih pravic, kot izhajajo iz teh splošnih pogojev ali sestavnih delov teh splošnih pogojev (npr. cenik) ali kot so opredeljeni z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji posameznega izvajalca javnih storitev.

7.2.2. Sistem mestne kartice razlikuje med naslednjimi kategorijami posebnih statusov: - občan (občine NM ali NG), - upokojenec, - mladi (dijak/študent), - invalid.

7.2.3. Pogoj za priznanje posebnega statusa občan je stalno ali začasno prebivališče imetnika Mestne kartice na območju Mestne občine Novo mesto ali Mestne občine Nova Gorica. Status občana se prizna za nedoločen čas.

7.2.4. Pogoj za priznanje posebnega statusa upokojenec je predložitev potrdila ZPIZ o statusu upokojenca. Status upokojenca se prizna za nedoločen čas.

7.2.5. Pogoj za priznanje posebnega statusa mladi je status dijaka oz. študenta. Status dijaka oz. študenta se prizna za obdobje, za katerega posameznik izkazuje svoj status (predvidoma eno šolsko ali študijsko leto).

7.2.6. Pogoj za priznanje posebnega statusa invalid je status invalida. Status invalida se prizna za nedoločen čas. 

7.2.7. Vsi navedeni posebni statusi, z izjemo statusa občan, se med seboj izključujejo. Status občan se lahko kombinira s katerimkoli ostalim statusom. V primeru, kadar je imetniku poleg statusa občan priznan še drug status, se ugodnosti ali posebne pravice priznajo zgolj v obsegu, ki so za imetnika mestne kartice ugodnejši in se ne seštevajo. 

7.2.8. Imetnik Mestne kartice lahko zaprosi za priznanje posebnega statusa s pisno vlogo, oddano pri registracijski točki Mestne kartice. V postopku priznanja posebnega statusa se izvede identifikacija posameznika na podlagi osebnega dokumenta ter izpolnjevanje pogojev za dodelitev posebnega statusa (tj. upravičenost posameznika) na podlagi verodostojne listine, iz katere je razviden status.

7.2.9. Izdajatelj Mestne kartice si pridržuje pravico obdobno preveriti izpolnjevanje pogojev za priznanje posebnega statusa. Preveritev se opravi pri posamezniku, ki je dolžan v roku, ki ga izdajatelj v ta namen določi in ne sme biti krajši od 10 dni, predložiti dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za priznanje posebnega statusa. V primeru, da posameznik v določenem roku ne predloži ustreznih dokazil, je izdajatelj upravičen začasno ali trajno preklicati priznani posebni status imetniku Mestne kartice. 

7.2.10. Vse določbe tega poglavja se uporabljajo in veljajo enotno za kartično in virtualno Mestno kartico.  

7.3. POLNITEV RAČUNA NA MESTNI KARTICI

7.3.1. Imetnik Mestne kartice mora skrbeti za zadostno stanje razpoložljivih sredstev na predplačniški Mestni kartici za poravnavo obveznosti do izvajalca javnih storitev, do izdajatelja Mestne kartice ter stroškov in morebitnih tečajnih razlik, ki nastanejo iz poslovanja s predplačniško Mestno kartico.

7.3.2. Polnitev dobroimetja na kartični ali virtualni Mestni kartici se izvede z vplačilom gotovine pri pooblaščenem plačilnem mestu: plačnik lahko izvede vplačilo pri pooblaščenem blagajniku. Plačnik oz. imetnik blagajniku izroči gotovino. Blagajnik vnese v plačilni terminal ustrezni znesek. Plačnik oz. imetnik nato prisloni brezkontaktno kartico oz. mobilno napravo z aktivnim uporabniškim računom Sitium na plačilni terminal in s tem omogoči prenos sredstev na kartico. Zaledni sistem izdajatelja preveri omejitve, ki zadoščajo regulatornim in poslovnim omejitvam (obstoj in omejitve poslovanja prejemnika). V primeru uspešne transakcije se stanje na prejemnikovem računu poveča v realnem času, oziroma takoj, ko je transakcija pologa gotovine uspešno obdelana. Plačnik prejme potrdilo o uspešno/neuspešno opravljeni transakciji v obliki izpisa iz POS terminala na plačilnem mestu.

7.3.3. Polnitev dobroimetja na virtualni Mestni kartici se lahko izvede tudi z nakazilom sredstev iz denarnice VALÚ v skladu z vsakokrat veljavnimi splošnimi politikami družbe Telekom Slovenije, d.d., ki urejajo razmerje med ponudnikom rešitve Telekom Slovenije, d.d. ter imetnikom denarnice VALÚ. Splošni pogoji in druge informacije o denarnici VALÚ so dostopni na spletni strani www.valu.si.

7.3.4. V primeru polnitve računa v mobilni aplikaciji Sitium imetnik Mestne kartice prejme obvestilo o prejetih sredstvih na svoj uporabniški račun v obliki potisnega sporočila/notifikacije znotraj aplikacije Mestne kartice.

7.3.5. Vsaka zahteva za polnitev uporabniškega računa je s strani sistema Mestne kartice avtorizirana in potrjena ali zavrnjena.

7.3.6. Izdajatelj po tem, ko je imetnik podal soglasje za izvedbo plačilne transakcije, preklica le te ne omogoča več.  

7.4. PLAČILA Z MESTNO KARTICO

7.4.1. Plačilo javnih storitev oz. plačilo blaga in storitev izvajalcev javnih storitev z Mestno kartico se izvede preko POS terminala pri izvajalcu javnih storitev in v skladu z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji izvajalcev javnih storitev.

7.4.2. Pred izvedbo transakcije oz. avtorizacije, kot tudi v primeru neuspešne transakcije oz. avtorizacije, mora imetnik Mestne kartice zahtevati potrdilo o avtorizaciji.

7.4.3. Na zahtevo izvajalca javnih storitev, je imetnik Mestne kartice dolžan izkazati svojo identiteto z osebnim dokumentom. Izvajalec javnih storitev je upravičen preveriti identiteto za potrebe izvedbe pravilne transakcije ter veljavnost kartice.

7.4.4. S pravilno izvedenim postopkom plačila z Mestno kartico, imetnik Mestne kartice potrjuje transakcijo, vključno z zneskom transakcije, ter se zavezuje slednjega poravnati izdajatelju.

7.4.5. Izdajatelj Mestne kartice in izvajalec javne storitve ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi imetniku kartične Mestne kartice nastala zaradi uporabe Mestne kartice brez navzočnosti imetnika Mestne kartice.  

7.5. AVTORIZACIJA PLAČIL

7.5.1. Vsaka zahteva za plačilo je s strani sistema avtorizirana in potrjena oz. zavrnjena. Stanje na uporabniškem računu se zmanjša takoj po uspešno izvedeni transakciji plačila.

7.5.2. Izdajatelj odobri in izvrši vsako plačilno transakcijo, za katero je imetnik prek postopka podal zahtevek za plačilo oziroma podal soglasje (potrditev), razen če obstajajo pogoji za zavrnitev transakcije.

7.5.3. Izdajatelj zavrne izvedbo transakcije če: - imetnik z izvršitvijo zahtevka za plačilo presega vrednostne omejitve iz ZPPDFT-1 ali druge omejitve, ki jih določi izdajatelj, - imetnik nima dovolj sredstev na uporabniškem računu, - je uporabniški račun blokiran, - je v trenutku zahteve po izvedbi transakcije moteno delovanje sistema in/ali elektronskega komunikacijskega omrežja, - če izdajatelj sumi na morebitno zlorabo sistema.

7.5.4. Izdajatelj na podlagi pogojev iz prejšnje točke potrdi ali zavrne plačilno transakcijo in o tem obvesti imetnika.  

7.6. VODENJE RAČUNA TER DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

7.6.1. Sredstva na uporabniškem računu se ne obrestujejo.

7.6.2. Imetnik je dolžan sam voditi evidenco o vseh plačilnih transakcijah, nakupih blaga in storitev, opravljenih s pomočjo Mestne kartice. Dolžan je shranjevati potrdila o opravljenih transakcijah nakupa blaga ali storitev (vključno z računi in vso dokumentacijo, ki dokazuje njegovo naročilo blaga ali storitve).

7.6.3. Izdajatelj na podlagi evidentiranih transakcij opravlja poravnave denarnih sredstev. Poravnave s ponudniki izdajatelj izvede za transakcije z Mestno kartico na način in v rokih, kot so določeni v teh pogojih in dogovorjeni v ločenih pogodbah izdajatelja s ponudniki.

7.6.4. Izdajatelj sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje sistema Mestne kartice, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov, tehnično ne more izvajati storitve in če je prekinitev potrebna zaradi vzdrževalnih del na sistemu. Upravljavec si prizadeva, da prekinitev traja čim krajši možni čas.

7.6.5. Izdajatelj Mestne kartice sme izvesti preventivne blokade storitev ali zavrnitev posamezne plačilne transakcije v primerih, ko izvaja ukrepe varnosti poslovanja in obstajajo razlogi za sum zlorabe ali kraje podatkov imetnika ali za sum izvedbe neodobrenih transakcij. Upravljavec lahko blokira storitev tudi, če imetnik posluje na način, ki je v nasprotju s temi pravili ali na način, ki izdajatelju lahko povzroči motnje v delovanju sistema.

7.6.6. Izdajatelj Mestne kartice lahko izvede blokado sredstev tudi na podlagi zahteve veljavnih predpisov in državnih organov.

7.6.7. Izdajatelj Mestne kartice si v okviru uporabe storitve in v okviru svojih tehničnih zmožnosti prizadeva zagotavljati tajnost in varnost podatkov. Za morebitne nepooblaščene in zlonamerne vdore in/ali morebitno izgubo podatkov, ki jih imetnik vnese ali hrani v okviru storitve, izdajatelj ne odgovarja. Imetnik se v razmerju do izdajatelja odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem.

7.6.8. Izdajatelj Mestne kartice se obvezuje po svojih najboljših močeh zagotavljati nemoteno delovanje sistema Mestne kartice, vendar ne zagotavlja njegove absolutne zanesljivosti. Z navedenim dejstvom se imetnik izrecno strinja in se z uporabo Mestne kartice odpoveduje vsem zahtevkom v zvezi s tem. V primeru popolnega ali delnega izpada ter drugih prekinitev oz. motenj sistema in/ali storitve, ne glede na vzrok (kot npr. tehnične motnje, izpad električne energije, preobremenjenost omrežja in storitve), si izdajatelj prizadeva zagotoviti normalno delovanje takoj, ko je to mogoče. Izdajatelj v nobenem primeru ne odgovarja in ne jamči niti za delovanje sistema in storitev v okviru Mestne kartice, kadar se imetnik nahaja v omrežju tujih operaterjev, niti za delovanje ponudnikov interneta.  

7.7. VARNOST PLAČILNIH TRANSAKCIJ, ODGOVORNOST TER IZPLAČILA

7.7.1. Mestna kartica uporablja za izvajanje plačilnih transakcij telefonsko številko Imetnika. V primeru, da imetnik preneha uporabljati telefonsko številko ali kako drugače več nima pravice do uporabe oziroma izgubi nadzor nad telefonsko številko, ki jo je povezal s posameznim uporabniškim računom, mora imetnik, preko spletnega portala nemudoma prekiniti povezavo te telefonske številke z uporabniškim računom oz. prekinitev zahtevati pri izdajatelju.

7.7.2. Varnost plačilnih transakcij je zagotovljena z izvedbo postopkov za potrjevanje plačilnih transakcij in z uporabo ustrezne tehnologije v sistemu in z drugimi varnostnimi elementi.

7.7.3. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli nepooblaščeno rabo imetnikove mobilne naprave, ko imetnik ne želi oziroma ni sporočil zahteve po blokadi uporabe storitev Mestne kartice izdajatelju. Enako velja, če imetnik posodi ali da mobilno napravo v hrambo tretjim osebam in le-te izvedejo storitev.

7.7.4. Imetnik storitve je dolžan zaradi varnosti poslovanja poskrbeti, da se vsi postopki na plačilnem mestu izvajajo v njegovi prisotnosti in v skladu s postopki plačevanja glede na vrsto plačilnega mesta oz. kanala (postopki plačevanja so objavljeni na spletnem mestu www.sitium.si). Pri tem mora biti mobilna naprava ves čas v vidnem polju imetnika storitve.

7.7.5. Če imetnik ravna v nasprotju s prejšnjo točko, se to šteje kot huda malomarnost, razen v primeru: - ko izgubo krije imetnik v skladu s točko 7.8 ali - ko je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere izdajatelj ne more vplivati oziroma bi bile posledice takšnih okoliščin kljub vsem nasprotnim prizadevanjem izdajatelja neizogibne ali - ko obveznost izvršitve plačilne transakcije brez soglasja imetnika izhaja iz drugih predpisov, ki zavezujejo izdajatelja.

7.7.6. Izdajatelj odgovarja za izvršitev plačilne transakcije brez potrditve, za izvršitev plačilne transakcije ali plačilnih transakcij, podanih na dogovorjen način oziroma za pravilno izvršitev plačilne transakcije.

7.7.7. Imetnik krije izgubo zneska neodobrene plačilne transakcije z Mestno kartico do največ 50 evrov, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica uporabe ukradene ali izgubljene mobilne naprave in kartice SIM.

7.7.8. Ne glede na prejšnji odstavek, imetnik krije celotno izgubo zneska neodobrene plačilne transakcije, če je izvršitev: - posledica imetnikove prevare ali če imetnik Mestne kartice naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi z ukrepi za zaščito plačilnega instrumenta skladno s temi pogoji, - posledica kršitve teh pogojev uporabe Mestne kartice s strani imetnika.

7.7.9. Ne glede na zgoraj navedeno mora izdajatelj povrniti imetniku celotno izgubo zneskov plačilnih transakcij, za katere imetnik ni podal odobritve ali soglasja in ki nastanejo po tem, ko je imetnik v skladu s temi pogoji ali drugimi splošnimi politikami obvestil izdajatelja, da je bila njegova mobilna naprava, kartica SIM izgubljen, ukraden ali zlorabljen. Izdajatelj se razbremeni odgovornosti po tem odstavku le, če je škoda posledica imetnikovega goljufivega ravnanja.

7.7.10. Izdajatelj odgovarja imetniku za izvedbo in pravilno izvedbo plačilnih transakcij: - za katere izdajatelj v skladu s temi pogoji prejme pravilen zahtevek za plačilo in potrditev plačilne transakcije in - za katere ima imetnik v trenutku potrditve plačilne transakcije zagotovljena ustrezna sredstva na uporabniškem računu in - posluje v okviru omejitev. 

7.7.11. Če imetnik storitev zlorabi in s tem nedovoljeno posega v pravice tretjega, upravljavec ne odgovarja tretjemu za takšno ravnanje imetnika. Izdajatelj naproti imetniku nastopa izključno kot posrednik plačil. 

7.7.12. Mobilni operater je upravičen, ni pa dolžan izvesti preventivne blokade kartice SIM imetnika v primeru, kadar izvaja ukrepe varnega poslovanja, na primer če obstajajo razlogi, da bi lahko prišlo do zlorabe kartice SIM ali kraje podatkov s kartice SIM. O blokadi mobilni operater obvesti imetnika SIM kartice v skladu s svojimi pogoji. 

7.7.13. Uporabnik upravljavcu zagotavlja:  - da ne bo zlorabil ali poskusil zlorabiti storitve,  - da ne bo izvajal ali poskusil izvajati nedovoljenih dostopov do storitve (na primer posredovanje enkratnega vstopnega gesla tretji osebi,  - da ne bo uporabljal ali poskusil uporabljati storitve na nedovoljen način, ki ni v skladu s temi pogoji, navodili in morebitnimi drugimi napotki,  - da ima vsa morebitna potrebna dovoljenja in soglasja za uporabo storitve v skladu s temi pogoji. V nasprotnem primeru upravljavcu in tretjim osebam odgovarja za vso povzročeno škodo.  

7.8. NADOMESTILA IN CENIK

7.8.1. Stroški uporabe in druga nadomestila za uporabo Mestne kartice se imetniku obračunavajo v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom, objavljenem na spletnem mestu www.sitium.si.

7.8.2. Internetno povezavo imetniku zaračuna ponudnik interneta (mobilni operater).

7.8.3. Imetnik se mora s ceno storitve ali blaga, ki ga kupuje, seznaniti pri ponudniku, saj izdajatelj ne odgovarja za nepravilne, nepopolne ali pomanjkljive cene ponudnikov.  

8. PRITOŽBE, REKLAMACIJE IN REŠEVANJE SPOROV   

8.1. V primeru, da imetnik meni, da je pri izdajatelju Mestne kartice prišlo do kršitve predpisov, ki v Republiki Slovenije urejajo in veljajo za opravljanje plačilnih storitev (npr. Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih - ZPlaSSIED ipd.) lahko imetnik na to opozori izdajatelja. Organ, ki je pristojen za nadzor je Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, ki je pristojna tudi za vodenje postopkov o prekrških v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev.

8.2. V primeru, da imetnik meni, da je pri upravljanju uporabniškega računa v okviru Mestne kartice v sistemu prišlo do kršitve teh pogojev lahko imetnik na to opozori izdajatelja na spletnem mestu www.sitium.si ali na elektronski naslov info@sitium.si.

8.3. Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev Mestne kartice bo upravljavec reševal v skladu s temi pogoji.

8.4. Vse reklamacije ali kakršnekoli druge ugovore v zvezi s kupljenim blagom ali storitvami rešuje izključno izvajalec javne storitve oz. plačilno mesto v skladu s svojimi pogoji reševanja reklamacij. Izdajatelj ni odgovoren za morebitne pravne ali stvarne napake blaga ali storitev, ki jih imetnik plača prek sistema Mestne kartice. Morebitne garancijske listine oz. drugo dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi imetniku izda izvajalec javne storitve. V kolikor je bila reklamacija imetnika s strani izvajalca javne storitve ugodno rešena, vse iz tega izhajajoče finančne posledice urejata imetnik in izvajalec javne storitve neposredno, medtem ko ima izdajatelj še vedno pravico, da nakup, opravljen prek storitve, zaračuna imetniku.

8.5. Izdajatelj rešuje izključno tiste reklamacije imetnikov, ki se nanašajo na delovanje sistema Mestne kartice.  

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV  

9.1. Izdajatelj bo osebne podatke obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, nacionalnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter skladno Politiko zasebnosti, dostopno na spletni strani www.sitium.si.  

10. AVTORSKE PRAVICE  

10.1. Celotna vsebina, tako tekstualna kot tudi grafične podobe sistema Mestne kartice, vključno z informacijskim sistemom  mobilne aplikacije Sitium, vključno s spletno stranjo, strojno in programsko opremo za delovanje sistema Mestne kartice so avtorsko delo in avtorskopravno varovane. Vse pravice so pridržane. Celotna vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami in jo lahko imetniki Mestne kartice in drugi posamezniki uporabljajo le v zasebne in nekomercialne namene in skladno z določbami teh Splošnih pogojev. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, razmnoževanje in distribucija, objavljanje, prevajanje, širjenje ali kakršnokoli obdelovanje vsebine ter grafičnih podob sistema Mestne kartice, brez izrecnega pisnega dovoljenja izdajatelja Mestne kartice. 

10.2. Avtorske pravice na zgoraj navedenih vsebinah, informacijah, podobah ter opremi, nosijo Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Nova Gorica ter Telekom Slovenije d.d..

10.3. Nosilec avtorskih pravic si pridržuje pravico v primeru kršitev te določbe oz. avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine proti kršitelju sproži civilni in/ali kazenski postopek.  

11. KONČNE DOLOČBE  

11.1. Za presojo pravne veljavnosti teh določil kot tudi razmerja med ponudnikom in uporabnikom in prav tako pri reševanju morebitnih sporov, se upoštevajo predpisi, veljavni na območju Republike Slovenije, razen v kolikor predpisi, ki urejajo področje varstva potrošnikov in veljajo v državi uporabnika slednjemu omogočajo bolj celovito zaščito. Vse morebitne spore bo reševalo stvarno pristojno sodišče po sedežu  izdajatelja Mestne kartice.

11.2. V kolikor bi se posamezna določba teh splošnih pogojev izkazala kot neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. 

11.3. Kljub drugim določilom tega poglavja, si izdajatelj pridržuje pravico do uveljavljanja zahtevkov iz naslova zlorabe avtorskih ali drugih pravic, ki so mu pridržane na podlagi teh splošnih pogojev in s slednjimi vezanimi drugimi politikami, uveljavljati po pravu, ki velja v državi izdajatelja. 

11.4. Splošni pogoji so objavljeni na spletnem mestu www.sitium.si.

11.5. Upravljavec obvešča imetnike o nameravani spremembi teh pogojev in njegovih sestavnih delov prek obveščanja v aplikaciji Mestne kartice, e-mail obveščanja ter na spletnih mestih najmanj dva meseca pred predvidenim začetkom uporabe spremenjenih pogojev.

11.6. Ti pogoji začnejo veljati 15.10.2021.      

 

Mestna občina Novo mesto      

Mestna občina Nova Gorica


POLITIKA ZASEBNOSTI

Sistem Mestne kartice je sistem, v okviru katerega se zagotavljajo storitve identifikacije imetnika Mestne kartice pri izvajalcih javnih storitev ter plačilne storitve pri uporabi javnih storitev na območju Mestne kartice, to je na območju Mestne občine Novo mesto in Mestne občine Nova Gorica. Sistem Mestne kartice obsega tako kartično Mestno kartico, tj. kartico v fizični obliki, kot tudi virtualno mestno kartico, ki je posameznikom dostopna z registracijo v mobilni aplikaciji Sitium. Virtualna Mestna kartica ni povezana in ni povezljiva s kartično Mestno kartico. Sistem Mestne kartice si izvaja skladno s Splošnimi pogoji za uporabo sistema Mestne kartice »Sitium« (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji), katere del je predmetna Politika zasebnosti.

 

1.    OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavca osebni podatkov (skupna upravljavca) sta:

 

Upravljavec 1:

Naziv:                                    MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Poslovni naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Matična številka:               5883288000

Davčna številka:                SI 48768111

Spletna stran:                     novomesto.si

Elektronski naslov:           mestna.obcina@novomesto.si

Telefonska št.:                   07 39 39 202

 

Upravljavec 2:

Naziv:                                    MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Poslovni naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Matična številka:               5881773000

Davčna številka:                SI 53055730

Spletna stran:                     https://www.nova-gorica.si

Elektronski naslov:           mestna.obcina@nova-gorica.si

Telefonska št.:                   05 335 01 11

 

Izključno licenco za promocijo, trženje in upravljanje sistem Mestne kartice »Sitium«, na podlagi medsebojne pogodbe z upravljavcem, zagotavljata kontaktni točki za imetnike Mestne kartice, in sicer:

 

na območju Mestne občine Novo mesto (obdelovalec):

Naziv:                                    KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO

Poslovni naslov: Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto

Matična številka:               5052220000

Davčna številka:                SI 17928095

Spletna stran:                     nm.sik.si

Elektronski naslov:           knjiznicanm@nm.sik.si

Telefonska št.:                   07 393 46 00

 

na območju Mestne občine Nova Gorica (obdelovalec):

Naziv:                                    MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE ZA UREJANJE MESTA, d.o.o.

Poslovni naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Matična številka:               1580515000Davčna številka:     SI 69962529

Spletna stran:                     http://www.mestne-storitve.si

Elektronski naslov:           info@mestne-storitve.si

Telefonska št.:                   05 338 38 52

 

Avtorske pravice na strojni in programski opremi, ki zagotavlja delovanje mobilne aplikacije Sitium zagotavlja izvajalec oz. obdelovalec TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (matična številka: 5014018000, davčna številka: SI 98511734), ki zagotavlja delovanje sistema Mestne kartice in procesiranje plačilnih transakcij.

Posamezna storitve, ki pomenijo obdelavo osebnih podatkov v imenu in za skupna upravljavca opravljajo tudi druge pravne osebe na podlagi vzpostavljenega pogodbenega razmerja. Med slednje sodijo zlasti prodajna mesta, informacijske točke in izvajalci javnih storitev, pri katerih je mogoče oddati vlogo za pridobitev nove oz. nadomestne mestne kartice, za njen preklic ali blokado oz. za pridobitev posameznih informacij v zvezi z delovanjem sistema Mestne kartice.

 

2.    KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN NA KAKŠNI PRAVNI PODLAGI?

Upravljavec obdeluje osebne podatke o imetnikih mestne kartice na podlagi pogodbenega razmerja, ki se vzpostavi z izdajo kartične mestne kartice oziroma z uspešno izvedeno registracijo uporabniškega računa v mobilni aplikaciji »Sitium«, skladno z določbami Splošnih pogojev.

Upravljavec pridobiva in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov o imetniku mestne kartice in njegovem zakonitem zastopniku, pooblaščencu ali skrbniku:

  • ime in priimek, stalno/začasno prebivališče,  datum rojstva, kontaktni podatki (telefonska številka, elektronski naslov), posebni status uporabnika (občan občine NM ali NG, upokojenec, mladi dijak ali študent, invalid), podatki o zakonitem zastopniku ali skrbniku posameznika,  transakcijski račun uporabnika, podatek o izbranem mestu (»Moje mesto«).

Upravljavec prav tako obdeluje osebne podatke o posameznikih na podlagi privolitve, dane na spletnem mestu www.sitium.si za potrebe obveščanja o novostih in aktualnostih, ki se izvajajo v okviru projekta Mestne kartice »Sitium«. Upravljavec pridobiva in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov o posameznikih:

  •   ime in priimek, elektronski naslov, podatek o izbranem mestu (»Moje mesto«).

 

3.    ZAKAJ OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov za namene:

  • delovanja sistema Mestne kartice »Sitium«,  neposredno komuniciranje s posamezniki za potrebe izvajanja pogodbe, obveščanje posameznika o novostih sistema Mestne kartice »Sitium«   obveščanje posameznika o storitvah izvajalcev javnih storitev, ki so vključeni v sistem Mestne kartice »Sitium«, obveščanje in informiranje posameznikov o dogodkih, aktualnostih in drugih aktivnosti, ki jih organizira upravljavec, neposredno trženje storitev in produktov.

 

4.    KOMU POSREDUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Poleg skupnih upravljavcev osebne podatke posameznikov v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci. To so pravne osebe, ki nudijo administrativno, strokovno in tehnično pomoč za izvajanje sistema Mestne kartice »Sitium« oz. njeno delovanje.

Upravljavca imata sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov z obdelovalci, navedenimi pri prvi točki te politike zasebnosti ter z drugimi obdelovalci, ki zagotavljajo storitve prodajnih mest, registracijske in informacijske točke ali zagotavljajo posamezne storitve, potrebne za delovanje sistema Mestne kartice.

 

5.    KOLIKO ČASA HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebni podatki posameznikov se hranijo ves čas trajanja pogodbe z imetniki mestne kartice. V Splošnih pogojih je opredeljeno trajanje pogodbenega razmerja, ki znaša praviloma ves čas veljavnosti mestne kartice, podaljšano do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti (npr. izplačila ali prenosa neporabljenih, presežnih sredstev na predplačniški kartici). Osebni podatki imetnikov mestne kartice se hranijo še 5 let po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Osebni podatki posameznikov, ki se obdelujejo na podlagi privolitve, dane na spletni strani www.sitium.si za potrebe obveščanja, se hranijo do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

 

6.    KATERE PRAVICE IMAJO POSAMEZNIKI

Upravljavec posameznikom zagotavlja vse pravice skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Posamezniki lahko od kateregakoli oz. od obeh upravljavcev pričakujejo uresničevanje naslednjih pravic:

  •   lasten nadzor nad svojimi osebnimi podatki,  možnost popravka ali spremembe osebnih podatkov,   možnost omejitev obdelave osebnih podatkov,    trajni izbris osebnih podatkov,    prenos osebnih podatkov ter    izvrševanje pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov. 

Posameznik lahko svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: info@sitium.si.

Upravljavca se zavezujeta posredovati informacije oziroma odgovoriti na posameznikovo zahtevo v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 30 dneh od prejema zahteve. 

Zoper ravnanja upravljavca je posamezniku zagotovljena tudi pravica do ugovora ali pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, skladno z veljavno zakonodajo (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

7.    AVTOMATIZIRANO ODLOČANJE

Upravljavca ne sprejemata odločitev, ki bi temeljile na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov posameznikov in ne izvaja profiliranja posameznikov.

 

8.    KONČNE DOLOČBE

Ta Politika zasebnosti šteje za sestavni del Splošnih pogojev.

Ta Politika zasebnosti prične veljati z dnem 15. 10. 2021.

Politika zasebnosti je objavljena na spletnem mestu www.sitium.si.

Upravljavec obvešča posameznike o nameravani spremembi te politike preko spletne strani www.sitium.si.

 

 

Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Nova Gorica

nazaj