vodilna slika

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 24 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023

datum: 05. 01. 2023

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi

- Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1),
- Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št. 12/22),
- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.lRS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
- Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
- Odloka o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 14/21),
- Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNŠPP),
- Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Ur. l. RS, št. 56/11),
- Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk),
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21, 196/21 ZDOsk, 15/22, 100/22-ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ) in
- Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 (maj 2018)

objavlja

 

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA DELA ORGANIZACIJE OZ. POSAMEZNIKA ZA LETA 2022, 2023 IN 2024 IN/ALI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA/-OV ORGANIZACIJE OZ. POSAMEZNIKA ZA LETO 2023

1. Organizacija javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023, v skupni višini za leto 2023 do 1.573.640 EUR. Za leto 2023 se javni razpis izvede za dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov, in sicer:

 

A.        LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2023

Namenjen vlagateljem, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Vlagatelji oddajo samo letni načrt dela za leto 2023.

B.        NOV/-E OZ. ENKRATEN/-E PROJEKT/-E ZA LETO 2023

Namenjen novim vlagateljem in obstoječim vlagateljem, ki so se na razpisu prijavili že za leto 2022, za podporo projektu/-om, ki ga/ jih organizirajo na novo ali izvajajo drugo leto. V kolikor se projekt izvaja tretje leto ali dlje, ga je treba uvrstiti v letni program dela in ne more biti sofinanciran kot enkratni projekt.

Mestna občina Novo mesto bo posamezne organizacije oz. posameznike s posebnimi statusi sofinancirala največ do višine 70 % vrednosti prijavljenega programa oz. projekta in glede na razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinskih področjih. Programi oziroma projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.

Posamezna organizacija oz. posameznik na javnem razpisu v okviru posameznega razpisnega roka odda eno vlogo oz. načrt dela za leto 2023 in/ali eno vlogo za enkratne projekte po posameznih področjih za leto 2023. Vlagatelj se lahko z istim področnim programom ali z istim novim, enkratnim projektom v letu 2023 prijavi le na eno področje delovanja.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, oddane do zaključka prvega roka do 3. 2. 2023 do 23.59,  do 28. 5. 2023 do 23.59 za drugi razpisni rok ter do 29. 9. 2023 do 23.59 za tretji razpisni rok. 

2. Področja delovanja

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje programov in delovanja organizacij v skladu z njihovimi letnimi programi dela ter novih oz. enkratnih projektov podelila sredstva za leto 2023 za naslednja področja delovanja:

A. kultura v skupni višini do 290.600 EUR,
B. mladina v skupni višini do 154.400 EUR,
C. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 252.800 EUR,
Č. šport v skupni višini do 647.840 EUR,
D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 103.000 EUR,
E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 20.000 EUR,
F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 25.000 EUR,
G. turizem v skupni višini do 20.000 EUR,
H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v skupni višini do 25.000 EUR,
I. oživljanje mestnega jedra v skupni višini do 25.000 EUR,
J. okolje in prostor v skupni višini do 10.000 EUR.

3. Razpisna dokumentacija in izpolnjevanje vloge

Besedilo razpisa in vzorec pogodbe sta na voljo v priponkah. Digitalni vlogi za prijavo letnih programov in projektov sta na voljo prek digitalne platforme. Vlogo bo možno oddajati z digitalnim potrdilom ali brez. Povezava je navedena v nadaljevanju, pod poglavjem RAZPISNA DOKUMENTACIJA (točka 2). Prav tako so v nadaljevanju, pod poglavjem DODATKI K RAZPISNI DOKUMENTACIJI, na voljo kratka navodila za izpolnjevanje vloge.

Vso razpisno dokumentacijo ter navodila si natančno in podrobno preberite.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

1. Besedilo javnega razpisa

Besedilo razpisa

2. Digitalna platforma za izpolnjevanje in oddajo vlog

Povezava

3. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju

Vzorec pogodbe

 

DODATKI K RAZPISNI DOKUMENTACIJI

1. Navodila za oddajo vloge

 Navodila

2. Testna vloga

Testna vloga .pdf

 

TEHNIČNA IN VSEBINSKA PODPORA

1. Vsebinska podpora

Pristojni uslužbenci za podajanje informacij in pojasnil:

  • za področja kulture, dogodkov in prireditev, oživljanja mestnega jedra, delovanja drugih društev in organizacij, okolja in prostora: mag. Sandra Boršič (07 39 39 253, sandra.borsic@novomesto.si),
  • za področji socialnega in zdravstvenega varstva: mag. Mateja Jerič (07 39 39 250, mateja.jeric@novomesto.si),
  • za področji mladine in športa: Ivica Menger (07 39 39 211, ivica.menger@novomesto.si),
  • za področje medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, turizma in prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine: mag. Nataša Jakopin (07 39 39 239, natasa.jakopin@novomesto.si).

2. Tehnična podpora

V primeru tehničnih zagat pri izpolnjevanju obrazcev pišite na podpora@arctur.si. Tehnična podpora vam je na voljo v času: ponedeljek – petek, 8.00 - 12.00 in 13.00 – 16.30.

3. Druga podpora

Za pomoč pri kreiranju vsebine prijave in pri izpolnjevanju vlog se lahko obrnete tudi na:

 

Regijski NVO center (splošno)

Novi trg 9, 8000 Novo mesto (2. nadstropje, nad Telekomom)
M: 041 925 405
T: 07 39 39 311
@: drpdnm@gmail.com
W: www.nevladnik.info
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

 

Območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Novo mesto (kulturna društva in skupine ljubiteljskih ustvarjalcev)

KC Janez Trdina, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
T: 07 393 03 80
@: oi.novo.mesto@jskd.si

nazaj