vodilna slika

28. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-2/2018

Datum:   14.3.2018

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

28. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 22. marca 2018, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž)

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

1.           Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.           Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3.           Predlog Odloka o javnih površinah Mestne občine Novo mesto - 1. obravnava

4.           Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 - 1. obravnava

5.           Predlog Sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Gabrje - 1. obravnava

6.           Predlog Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto - skrajšani postopek

     6.1         Predlog Odloka o spremembi odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih  služb  dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem - skrajšani postopek

7.           Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - skrajšani postopek

8.           Predlog zaključnega računa proračuna MO NM za leto 2017

9.           Seznanitev z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2017

10.         Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih

11.         Premoženjsko - pravne zadeve

     11.1       Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo  mesto za leto 2018 – 2. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018

     11.2       Poročilo o realizaciji Načrta  ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine  Novo mesto za leto 2017

     11.3       Ukinitev javnega dobra na nepremičninah na območju Mestne občine Novo mesto

12.         Presoja lokacij za umestitev javnega bazena v Novem mestu

13.         Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

14.         Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO NM za leto 2017 in plan dela za leto 2018

15.         Gradivi Nadzornega odbora

     15.1       Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2017

     15.2       Dopolnitev letnega programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018

16.          Predlogi sklepov za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za leto 2017

17.          Kadrovske zadeve

18.          Poročilo župana

19.          Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/2018030714452096/28_redna_seja_mandat_2014__2018/

 

 

S spoštovanjem,

 

 

 

                                                                                                                             mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                                             župan

 

 

 

OBVEŠČENI :

- člani/ce Občinskega sveta

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles