vodilna slika

25. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-8/2017

Datum:   4.10.2017

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

25. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto – 2. obravnava

4. Kadrovske zadeve

4.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet

4.2 Predlog sklepa za imenovanje člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov

5. Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

6. Poročilo župana 

7. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

S spoštovanjem,

 

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                      župan

OBVEŠČENI :

  • člani/ce Občinskega sveta

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles