vodilna slika

18. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-6/2016

Datum: 9. 11. 2016

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s k l i c u j e m

 

18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 24. novembra 2016, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a r e d a :

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 17. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava

4. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – skrajšani postopek

5. Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – skrajšani postopek

6. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

7. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

8. Predlog odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

9. Predlog letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2017

10. Premoženjsko – pravne zadeve

11. Kadrovske zadeve

12. Poročilo župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta

13. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

mag. Gregor Macedoni

župan

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles