vodilna slika

15. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-4/2016

Datum: 11. 5. 2016

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s k l i c u j e m

 

15. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 26. maja 2016, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a r e d a :

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog Statuta Mestne občine Novo mesto – druga obravnava

4. Akti o združitvi javnih zavodov Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto in Agencije za šport Novo mesto

4.1 Predlog sklepa o združitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto k javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto

4.2 Predlog sklepa o statutarnih spremembah javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdina Novo mesto

4.3 Predlog o odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto – prva obravnava

5. Predlog odloka o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

6. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 (rebalans) – skrajšani postopek

7. Predlog odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

9. Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec – prva obravnava

10. Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

11. Ugotovitev Občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN za območje OPPN TZ Krka-1, brez poprejšnje spremembe OPN Mestna občina Novo mesto

12. Premoženjsko – pravne zadeve

13. Poslovno poročilo Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2015

14. Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora – Narodni dom

15. Kadrovske zadeve

16. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

 

Gregor Macedoni,

ŽUPAN

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

-

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles