vodilna slika

26. seja leta 2013

Številka: 9001-8/2013

 Datum:   4. 12. 2013

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

26. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 19. decembra 2013, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 2. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne    občine Novo mesto – druga obravnava

4. Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto – druga obravnava

5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 – druga    obravnava

 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

7. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec – ponovna prva obravnava

8. Predlog Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava

9. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

10. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

11. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

12. Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto

13. Premoženjsko – pravne zadeve

 14. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

S spoštovanjem

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

Posredovano:

Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z  elektronsko pošto

Predsednici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 Pripravljavcem gradiv

 Predstavnikom medijev

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles