vodilna slika

23. seja leta 2013

Številka: 9001-5/2013

Datum:   26. 6. 2013

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)


s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

23. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 11. julija 2013, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

01. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 02. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 03. Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina - zahod – druga obravnava

 04. Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN Kosova dolina brez poprejšnje spremembe OPN MONM

 05. Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN Bučna vas – vzhod/1 brez poprejšnje spremembe OPN MONM

06. Predlog odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin – druga obravnava

07. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

08. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2013

09. Predlog kodeksa delovanja in ravnanja članov Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto

10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto

11. Premoženjsko – pravne zadeve

11.1 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 2027/4, k.o. 1489 – Cerovec

11.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2342/2, k.o. 1491 – Lakovnice

11.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 604/6, 610/8 in 610/11, vse k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu

11.4 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1042/4 in 1042/5, obe k.o. 1455 – Bršljin

11.5 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1043/3 in 1043/4, obe k.o. 1455 – Bršljin

11.6 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 956/2, k.o. 1456 – Novo mesto

12. Kadrovske zadeve

13. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu

14. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

 

 

 

Posredovano: Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles