vodilna slika

13. seja leta 2012

Številka: 9001-2/2012

Datum:   14. 3. 2012

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

13. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 29. marca 2012, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1.  Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2.  Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3.  Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – druga obravnava
 4. Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec 1/2 (cona I. A-jug) – druga obravnava
 5. Predlog odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
 6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto - druga obravnava
 7. Predlog odloka o ustanovitvi razvojnega sveta JV Slovenije – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 8. Predlog odloka o ustanovi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto - prva obravnava
 9. Predlog odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
 10. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2012
 11. Premoženjsko – pravne zadeve
 12. Kadrovske zadeve
 13. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

 

OBVEŠČENI:

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles