vodilna slika

10. seja let 2011

Številka: 9001-11/2011

Datum:   12. 10. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

10. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 27. oktobra 2011, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  3. Dopolnjen usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Športno-rekreacijski park Portoval - 2. obravnava
  4. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 (II) – skrajšani postopek
  5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
  6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
  7. Premoženjsko – pravne zadeve
  8. Kadrovske zadeve
  9. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori


V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si pod 10. sejo Občinskega sveta.

 

S spoštovanjem

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

VABLJENI :

 

-     člani/ce občinskega sveta

-     Borut Novak, direktor občinske uprave

-     predstavniki občinske uprave

-     pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-     Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles