vodilna slika

32. seja leta 2010

Številka: 9001-9/2010Datum: 25. 8. 2010

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s k l i c u j e m

32. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 9. septembra 2010, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d

 

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 31. redne in 5. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - druga obravnava
5. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za daljnovod DV 2X110 KV RTP Bršljin - RTP Gotna vas - .druga obravnava
6. Informacija o poslovanju Zarje, d.o.o., oz. o gospodarjenju z deležem Mestne občine Novo mesto v tej družbi
7. Premoženjsko - pravne zadeve
8. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenem nadzoru izvajanja proračuna Mestne občine Novo mesto za leta 2006, 2007, 2008 in 2009 s posebnim nadzorom področja adaptacija objekta in opreme Vrtca Ciciban Novo mesto
9. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena so gradiva za 2., 3. (delno), 4. in 5. točko dnevnega reda. Gradivo za 8. točko ste prejeli s sklicem 31. seje Občinskega sveta.
Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

Gradiva so oz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.


S spoštovanjem !

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles