vodilna slika

30. seja leta 2010

Številka:9001-5/2010

Datum:   26. 5. 2010

OBČINSKEMUSVETU

MESTNEOBČINE NOVO MESTO

                                                                                                         

Napodlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

30.redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,


včetrtek, 10. junija 2010, ob 16. uri

vsejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novomesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

d n e v n i   r e d  

 

  1.  Ugotovitevsklepčnosti

  2.  Določitevdnevnega reda

  3.  Pregled inpotrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

  4.   Predlog odloka o odvajanju in čiščenjukomunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto - drugaobravnava (odločanje)

  5.   Predlog odloka o zaključnem računu Mestneobčine Novo mesto za leto 2009 - druga obravnava

  6.   Predlog programa opremljanja stavbnihzemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o podlagah inmerilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - prvaobravnava

  7.   Spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvijavnih zavodov na področju izobraževanja in predšolske vzgoje - predlog zaskrajšani postopek

7.1    Predlog odloka o spremembah in dopolnitvahOdloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šolaBršljin

7.2    Predlogodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnegazavoda Osnovna šola Brusnice

7.3    Predlogodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnegazavoda Osnovna šola Center

7.4    Predlogodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotin Kette

7.5    Predlogodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnegazavoda Osnovna šola Drska

7.6    Predlogodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm

7.7    Predlogodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnegazavoda Osnovna šola Otočec

7.8    Predlogodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče

7.9    Predlogodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel

7.10  Predlog odlokao spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto

7.11 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o VrtecCiciban

7.12 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Vrtec Pedenjped

 8.  Dopolnjen osnutek odloka o spremembah indopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno - storitvena conaMačkovec 1 -prva obravnava

  9.   Predlogsprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto - prvaobravnava

10.  Predlog sprememb in dopolnitev PoslovnikaObčinskega sveta Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

11.  Poslovno poročilo Komunale Novo mesto,d.o.o., za leto 2009

12.  Seznanitev s poročili o delu javnih zavodov injavnih podjetij za leto 2009

13.  Premoženjsko- pravne zadeve

13.1  Dopolnitev letnega načrta pridobivanjanepremičnega premoženja Mestneobčine Novo mesto za leto 2010

14.  Kadrovske zadeve

15.  Vprašanja inpobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena sogradiva za 2., 3., delno 4., 6., 7., 8., 9., 10. ter delno za 12. točkodnevnega reda.

Gradivi za 4.in 5. točko dnevnega reda ste prejeli s sklicem 29. seje Občinskega svetaMestne občine Novo mesto.

Ostalagradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

Gradiva sooz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

VABLJENI :

-       člani/ce občinskega sveta

-       mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave

-       predstavniki občinske uprave

-       mag. Franci Bačar, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-       Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 11. točki)

-       pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-        predstavniki sredstev javnega obveščanja

 

 

Župan

Alojzij M        Alojzij MUHIČ

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles