vodilna slika

24. seja leta 2009

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-28/2009

Datum:   9. 9. 2009

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

24. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 24. septembra 2009,

 

po končanem nadaljevanju 23. redne seje

Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

d n e v ni   r e d :

 

      1.           Ugotovitev sklepčnosti

      2.           Določitev dnevnega reda

      3.           Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

      4.           Akt o javno zasebnem partnerstvu - A3 - Poslovni objekt s parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Novo mesto

      5.           Občinski program varnosti

      6.           Informacija o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine

      7.           Premoženjsko - pravne zadeve

      8.           Kadrovske zadeve

      9.           Vprašanja in pobude članicin članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena so gradiva za 2., 3. in 6. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniškem roku objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojz MUHIČ

 

 

 

VABLJENI :

-         člani/ce občinskega sveta

-         mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavniki občinske uprave

-         predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-           predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles